การตรวจวัดปริมาณลมและประสิทธิภาพ Cooling Tower

ระบบปรับอากาศหรือระบบการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ย่อมมีการสร้างความร้อนขึ้นมา ซึ่งการนำความร้อนไประบายออกสู่ภายนอกระบบ มีทั้งการระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-cooled heat exchanger) และ การระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-cooled heat exchanger) เมื่อพิจารณาความร้อนทิ้งเท่ากัน ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศต้องใช้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนและพลังงานจากพัดลมมากกว่า นอกจากนี้ยังลดอุณหภูมิของเหลวได้ไม่ต่ำเท่ากับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ  ดังนั้นในระบบปรับอากาศหรือระบบผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความร้อนของระบบดังกล่าวคือ หอผึ่งน้ำเย็น (Cooling Tower) หลักการทำงานของหอผึ่งน้ำเย็น (Cooling Tower) Cooling Tower คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำและอากาศ โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวล (Heat and mass transfer) การระเหยของน้ำจะทำให้อุณหภูมิน้ำลดลง ในขณะเดียวกันอากาศจะรับเอาน้ำส่วนที่ระเหยออกไปทิ้งสู่บรรยากาศภายนอกบ รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิระหว่างอากาศและน้ำ ของ Counter flow Cooling Tower [1] รูปที่ 2 ตัวอย่าง Cooling Tower [1]...

Read More

การใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการใช้พลังงานสูงขึ้นมาก ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงออกกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เพื่อกำหนดให้อาคารที่จะออกแบบก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนด อาคารที่เข้าข่ายต้องออกแบบตามกฎกระทรวง ได้แก่ 1.สถานศึกษา 2.สำนักงาน 3.โรงมหรสพ 4.ศูนย์การค้า 5.สถานบริการ 6.อาคารชุมนุมคน 7.โรงแรม 8.สถานพยาบาล 9.อาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 ตารางเมตร  ระบบที่ต้องประเมินตามกฎกระทรวง ประกอบด้วย 1. ระบบกรอบอาคาร รูปที่ 1 เกณฑ์ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนังอาคาร OTTV (Overall Thermal Transfer Value) [1] รูปที่ 2 เกณฑ์ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร RTTV (Roof Thermal Transfer Value) [1] 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รูปที่ 3 เกณฑ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง...

Read More

การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานมาก ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด และเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศไปนานๆประสิทธิภาพจะต่ำลง จึงควรพิจารณาเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่า อย่างไรก็ตามจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องปรับอากาศตัวเก่ามีประสิทธิภาพเท่าไร ดังนั้นจำเป็นต้องทำการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศให้เป็นเสียก่อน การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ Psychrometric Chart ซึ่งแกนบนกราฟนี้มีหลากหลาย แต่ที่จะใช้ในการตรวจวัด ประกอบด้วย 4 แกน ได้แก่ 1.อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry-bulb Temperature) 2.อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet-bulb Temperature) 3.เอนทาลปี (Enthalpy) 4.ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) รูปที่ 1 Psychrometric Chart [1] สิ่งที่ต้องตรวจวัด มีดังนี้ พื้นที่หน้าตัดช่องลมออกจากคอยล์เย็น ความเร็วลมที่ออกจากช่องลมคอยล์เย็น อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าคอยล์เย็น อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศออกคอยล์เย็น อุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน กำลังไฟฟ้าเข้าเครื่องปรับอากาศ รูปที่ 2 การตรวจวัดพื้นที่หน้าตัดช่องลมออกจากคอยล์เย็น รูปที่ 3 การตรวจวัดความเร็วลมออกจากคอยล์เย็น รูปที่ 4 การตรวจวัดอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าคอยล์เย็น...

Read More