หลักสูตรที่ 2 : เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น
และ การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

บทนำ

การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในองค์กร จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เห็นคุณค่าของพลังงาน และพร้อมใจให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะให้ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และในการประเมินศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน เรียนรู้การตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ เพื่อการค้นหาการสูญเสียของพลังงานที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นหรือเมื่อใช้งานแล้วเกิดการสูยเสียในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสูง มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในที่ทำงานและตามที่พักอาศัย ทุกคนควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่การหามาตรการประหยัดพลังงาน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. มีความเข้าใจการสูญเสียพลังงานจากการใช้อย่างไม่รู้ค่า
 2. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรอย่างยั่งยืน
 3. รู้แนวทางการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานระดับสามัญแบบการส่งผลงานอนุรักษ์พลังงาน
 4. ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 5. ได้รู้จักเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
 6. สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
 8. ได้รับคำแนะนำการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตลอดปี 2562 จากผู้ชำนาญการ

 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และ Workshop ด้วยคู่มือสี เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และสามารถนำความรู้กลับไปปฏิบัติเองได้

 

หลักสูตรเหมาะสสำหรับ

 1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
 2. คณะผู้ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
 3. ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / ช่างเทคนิค

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำกัดที่ 30 ท่าน

 

วัน-เวลา-สถานที่ในการอบรม (คลิกที่รุ่นเพื่อ Download ใบสมัคร)

รุ่นที่ 1 : 23 พ.ค. 62 ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี)

รุ่นที่ 2 : 20 มิ.ย. 62 ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

รุ่นที่ 3 : 25 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุม บจก.ศูนย์เทคโนโลยี ไฮเทคอยุธยา

รุ่นที่ 4 : 21 มิ.ย. 62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ ภายในนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี

รุ่นที่ 5 : 26 ก.ค. 62 ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)

รุ่นที่ 6 : 11 ก.ย 62 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

รุ่นที่ 7 : 12 ก.ย. ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2

รุ่นที่ 8 : 26 ก.ย. 62 ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

รุ่นที่ 9 : 2 ส.ค. 62 ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโปลิส

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

วิทยากร

ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์

สามัญวิศวกรเครื่องกล (สก.4270)

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (บ.0128/60)

วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

 

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สามารถขอใบแจ้งหนี้ได้ทาง Admin@zeroenergy.co.th

 

โอนเงินเข้าบัญชี

 1. ธนาคารกรุงเทพ  สาขา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ชื่อบัญชี บจก.ซีโร่ เอ็นเนอยี่  เลขที่บัญชี 037-7-13115-6
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขา เซ็นจูรี่ พลาซ่า ชื่อบัญชี บจก.ซีโร่ เอ็นเนอยี่  เลขที่บัญชี 527-1-27737-5

จากนั้นส่งสลิปโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่อีเมล Admin@zeroenergy.co.th

 

บรรยากาศการอบรม

อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี)

อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ห้องประชุม บจก.ศูนย์เทคโนโลยี ไฮเทคอยุธยา

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ ภายในนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี

อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)

อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2

สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโปลิส