fbpx

ติวสอบ/อบรม "การใช้โปรแกรม BEC (Building Energy Code)"

วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

1. บทนำ

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการใช้พลังงานสูงขึ้นมาก ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงออกกฎกระทรวง “กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552” เพื่อกำหนดให้อาคารที่จะออกแบบก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

ZERO ENERGY มีการเปิดหลักสูตรอบรมการวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในอาคาร ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ในชื่อหลักสูตร “การใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อาคารที่กำลังจะก่อสร้างใหม่หรืออาคารที่มีอยู่เดิม มีการใช้พลังงานมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับอาคารมาตรฐาน การฝึกสอนจะมุ่งเน้นฝึกทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยเอกสารคู่มือสี โดยเริ่มฝึกทำจาก Workshop ง่ายๆ จนไปสู่แบบอาคารจริง สอนโดยทีมวิทยากรที่สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในครั้งเดียว

 

ใบผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

 

2. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ต้องการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงฯ
 2. ผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร จากกรอบอาคาร-ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง-ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงวิเคราะห์การใช้ Shading เพื่อลดความร้อนเข้าสู่หน้าต่าง (สถิติการอบรมกับเราแล้วทำเป็น 100% จากผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน)
 3. ผู้ที่ต้องการติวก่อนเข้ารับการทดสอบหลักสูตร “ผู้ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน(ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน) ของ พพ.” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (สถิติการอบรมกับเราแล้วสอบผ่าน 80%)

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไปและผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ ไม่สามารถใช้ยื่นขอเข้ารับการทดสอบผู้ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.

 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง
 2. สามารถใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานจากแบบอาคารจริง
 3. เพิ่มความมั่นใจในการเข้าทดสอบหลักสูตร “ผู้ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน(ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน) ของ พพ.” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

4. รูปแบบการอบรม

การฝึกสอนจะมุ่งเน้นฝึกทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยเอกสารคู่มือสี โดยเริ่มฝึกทำจาก Workshop ง่ายๆ จนไปสู่แบบอาคารจริง

[ผู้เรียนต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเอง]

 

5. รายละเอียดหลักสูตร (3 วัน , 18 ชั่วโมง)

วันที่ 1

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00 – 12.00 น.

กฎหมายพลังงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

วิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

12.00 – 13.00 น.

BREAK

13.00 – 16.30 น.

รู้จักกับโปรแกรม BEC

Workshop 1 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC

 

วันที่ 2

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00 – 12.00 น.

Workshop 2 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC

รู้จักกับ Shading Coefficient

12.00 – 13.00 น.

BREAK

13.00 – 16.30 น.

Workshop 1 หาค่า Sc ของ Shading

Workshop 2 หา Sc ของ shading

Workshop วิเคราะห์พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC


วันที่ 3

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00 – 12.00 น.

Workshop วิเคราะห์พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC

12.00 – 13.00 น.

BREAK

13.00 – 16.30 น.

Workshop วิเคราะห์พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC

 

6. วัน-เวลา-สถานที่ ในการอบรม 

สถานที่ : อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 9 (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)

วันที่ :  23-24, 30 พ.ย. 62   

 

7. ค่าใช้จ่าย

– 8,000 บาท/ท่าน

– 6,000 บาท/ท่าน (เมื่อสมัครก่อน 31 ต.ค. 62)

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

8. วิธีสมัครเรียน

  1. คลิ๊กที่ “สมัครเรียน”
  2. กรอกข้อมูลผู้เรียน
  3. ดำเนินการชำระเงินตามเลขที่บัญชีที่แจ้ง
  4. แนบสลิปการโอนเงิน
  5. กดปุ่มส่งข้อมูล

*เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการสมัครเรียนไปยังอีเมลของท่าน

 

9. การยกเลิกการสมัคร
  1. คืนเงิน 100% เมื่อแจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 8 พ.ย. 62
  2. คืนเงิน 50% เมื่อแจ้งหลังวันที่ 8 พ.ย. 62

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Admin@zeroenergy.co.th / Tel. 080-074-9802 (ซี)

บรรยากาศการอบรม

อาคารสาธรนครทาวเวอร์ (SCBT) ชั้น 9