fbpx

อบรมอนุรักษ์พลังงาน (Online)

ZERO ENERGY เปิดอบรมหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงาน (Online Training) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ที่สนใจ ผ่านโปรแกรม Line การอบรมของเราจะเน้นให้ฝึกทำ Work Shop ด้วยเอกสารสี !!!  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง

 

ผู้ที่สมัครอบรมจะได้รับ QRcode เข้า Line Group กลุ่มเรียนทางอีเมล ส่วนหนังสือเรียนจะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ (ก่อนถึงวันอบรมประมาณ 5 วัน) จากนั้นเมื่อถึงวัน-เวลาอบรม วิทยากรจะ VDO conference เพื่อสอนโดยการแชร์หน้าจอผ่าน Line Group ดังกล่าว ทั้งนี้หากมีเรื่องใดที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ก็สามารถสอบถามวิทยากรได้ขณะนั้น

 

ท่านสามารถดูหัวข้ออบรมและรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ด้านล่าง Website นี้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง Admin@zeroenergy.co.th, Tel. 080-074-9802

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

การอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

( 3 ชั่วโมง )

1. บทนำ

เนื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Motor) เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ภายในโรงงานและอาคาร เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำถูกนำมาเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ์เกือบทุกชนิด  ถึงแม้การใช้พลังงานในมอเตอร์ต่อตัวอาจไม่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบวิศวกรรมอื่นๆ แต่ด้วยจำนวนที่มากก็ก่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มหาศาลได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานอัตราค่าไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า ประสิทธิภาพมอเตอร์ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถเลือกอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมกับองค์กรได้
 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
 • รู้จักมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • สามารถคำนวณผลประหยัดพลังงาน จากการทำมาตรการประหยัดพลังงานได้
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลาอบรม Online / รายละเอียดหลักสูตร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 63    เวลา 9.00 – 12.00 น.  ผ่านโปรแกรม Line

1. การเลือกอัตราค่าไฟฟ้าให้องค์กรประหยัดพลังงานสูงสุด

2. ความรู้พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

3. ประสิทธิภาพมอเตอร์

4. รู้จักกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

5. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า

5. ค่าใช้จ่าย

800 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานพัดลม

(3 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

พัดลมเป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่สร้างแรงดันในการขับเคลื่อนอากาศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อหมุนเวียนอากาศ ระบายอากาศ ระบายความร้อน ฯลฯ แม้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อพัดลมหนึ่งตัวไม่ได้มากมายนัก แต่ด้วยจำนวนพัดลมที่มีอยู่ทั้งองค์กร ก็อาจทำให้มองข้ามพลังงานในส่วนนี้ไม่ได้ ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานพัดลม ความสัมพันธ์ระหว่างความดันลม-อัตราการไหล-กำลัง-ประสิทธิภาพ  Fan Performance Curve การเลือกพัดลมให้เหมาะสม การควบคุมปริมาณลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานพัดลม และตัวอย่างการติดตั้งท่อลมที่ดี/ไม่ดี ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความดันลม-อัตราการไหล-กำลัง-ประสิทธิภาพ ของพัดลม
 • สามารถเลือกพัดลมได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถเลือกวิธีการควบคุมปริมาณลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ได้รับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานพัดลม และคำนวณผลประหยัดพลังงานได้
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลา อบรม Online / รายละเอียดหลักสูตร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 63    เวลา 13.00 – 16.00 น.  ผ่านโปรแกรม Line

1. ความรู้พื้นฐานพัดลม + Workshop คำนวณกำลังพัดลม

2. รู้จักกับ Fan Performance Curve

3. Workshop หาค่าความดัน-ปริมาณลม-กำลัง-ประสิทธิภาพ ด้วย Fan Performance Curve

4. การเลือกพัดลมให้เหมาะสม

5. Workshop การควบคุมปริมาณลมแต่ละวิธีกับค่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป

6. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานพัดลม

7. ตัวอย่างการติดตั้งท่อลมที่ดี / ไม่ดี

5. ค่าใช้จ่าย

800 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

( 3 ชั่วโมง )

1. ความเป็นมา

เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่สร้างแรงดันในการขับเคลื่อนของไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แม้ว่าพลังงานของเครื่องสูบน้ำต่อตัวอาจไม่สูงมากนัก แต่เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์มักถูกนำไปใช้งานเกือบทุกระบบวิศวกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายความร้อน ระบบน้ำประปา และระบบไอน้ำ เป็นต้น ดังนั้นวิศวกร/ช่างเทคนิค ก็ไม่ควรละเลยการอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน Pump Performance Curve  สาเหตุการเกิด Cavitation ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียหาย จนไปถึงเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความดันลม-อัตราการไหล-กำลัง-ประสิทธิภาพ ของเครื่องสูบน้ำ
 • เข้าใจภาวการณ์ทำงานของเครื่องสูบน้ำในระบบท่อน้ำแบบเปิด/แบบปิด
 • คำนวณค่า NPSH กับ การเกิด Cavitation ได้ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียหายรุนแรง
 • ได้รับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ และคำนวณผลประหยัดพลังงานได้
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลาอบรม Online / รายละเอียดหลักสูตร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63    เวลา 9.00 – 12.00 น.  ผ่านโปรแกรม Line

1. ความรู้พื้นฐานเครื่องสูบน้ำ + Workshop คำนวณกำลังเครื่องสูบน้ำ

2. รู้จักกับ Pump Performance Curve

3. Workshop หาค่าความดัน-ปริมาณน้ำ-กำลัง-ประสิทธิภาพ ด้วย Pump Performance Curve

4. Workshop คำนวณ Head Pump ในระบบท่อน้ำแบบเปิด / แบบปิด

5. Workshop คำนวณค่า NPSH กับการเกิด Cavitation อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียหายรุนแรง

6. เครื่องสูบน้ำแต่ละชนิด

7. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

8. การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

5. ค่าใช้จ่าย

800 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงาน Cooling Tower

( 3 ชั่วโมง )

1. ความเป็นมา

ระบบปรับอากาศหรือระบบการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ย่อมมีการสร้างความร้อนขึ้นมา ซึ่งการนำความร้อนไประบายออกสู่ภายนอกต้องใช้อุปกรณ์ “Cooling Tower” โดยตัว Cooling Tower เอง อาจจะไม่ได้ใช้พลังงานมากนัก แต่การให้ Cooling Tower มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่ออกมาจาก Cooling Tower ต่ำลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ต้นทาง หากเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ในระบบปรับอากาศได้รับอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่ต่ำลง จะส่งผลให้เครื่องทำน้ำเย็นใช้พลังงานลดลง  เช่นเดียวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อได้รับอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่ต่ำลง ทำให้ผลิตสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐาน ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานการแลกเปลี่ยนความร้อนภายใน Cooling Tower,  ชนิดของ Cooling Tower, Cooling Tower Performance Curve และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน Cooling Tower ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • รู้จัก Cooling Tower แต่ละแบบ
 • สามารถประยุกต์ใช้ Cooling Tower Performance Curve กับการทำนายสภาวะต่างๆ
 • สามารถนำเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลาอบรม Online / รายละเอียดหลักสูตร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63    เวลา 13.00 – 16.00 น.  ผ่านโปรแกรม Line

1. รู้จักกับ Cooling Tower

2. ชนิดของ Cooling Tower

3. จักกับ Cooling Tower Performance Curve

4. Workshop คำนวณ Efficiency & Approach Temperature

5. Workshop ทำนายสภาวะ Cooling Tower เมื่อมีปัจจัยที่เปลี่ยนไป

6. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน Cooling Tower ผ่าน Case Study

Case 1 : ควรทำความสะอาด Cooling Tower หรือยัง ?

Case 2 : ที่สภาวะ Full Load ควรเปิด CDP & CT กี่ตัว ถึงเหมาะสม ?

Case 3 : ที่สภาวะ Part Load ควรเปิด CDP & CT กี่ตัว ถึงเหมาะสม ?

Case 4 : อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่ต่ำลงกับการใช้พลังงานของ Chiller

Case 5 : การใช้ Cooling Tower ทำความเย็นโดยตรง

5. ค่าใช้จ่าย

800 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

(6 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

แม้ว่าระบบอัดอากาศจะเป็นระบบที่ใช้พลังงานน้อยกว่าระบบอื่นๆ ในบรรดาระบบวิศวกรรม อย่างไรก็ตามระบบอัดอากาศเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำที่สุด พลังงานที่จ่ายให้ระบบอัดอากาศจะสูญเสียไปกับความร้อน แรงเสียดทาน การรั่วไหล ฯลฯ จึงกล่าวได้ว่าระบบอัดอากาศเป็นระบบที่มีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสูงสุดที่สุด ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน อุปกรณ์ประกอบระบบ การออกแบบระบบเบื้องต้น เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน และการผสมผสานเครื่องอัดอากาศ 2 ชนิด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบอัดอากาศ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้อนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ภายในองค์กรของได้
 • สามารถผสมผสานการเดินเครื่องอัดอากาศแบบ FSC และ VSD ให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลาอบรม Online / รายละเอียดหลักสูตร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63    เวลา 9.00 – 16.00 น.  ผ่านโปรแกรม Line

1. ความรู้พื้นฐานระบบอัดอากาศ

2. อุปกรณ์ประกอบระบบ

3. การควบคุม Air Compressor

4. Workshop การออกแบบระบบเบื้องต้น

5. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน 

6. Workshop การผสมผสานเครื่องอัดอากาศ FSC และ VSD ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5. ค่าใช้จ่าย

1,200 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

(6 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

ระบบปรับอากาศมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ-ความชื้น-ความสะอาด-การหมุนเวียนอากาศ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสบาย รวมถึงการหล่อเย็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จึงกล่าวได้ว่าระบบปรับอากาศเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็เป็นระบบที่ใช้พลังงานมหาศาลเช่นกัน ดังนั้นมีความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ ถึงแม้ว่าระบบปรับอากาศในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น Split-type, Chiller และ VRF ฯลฯ แต่ก็มีหลักการอนุรักษ์พลังงานเหมือนกัน ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน การเลือกชนิด Chiller ที่เหมาะสม และระบบแผ่รังสีความเย็นที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้อย่างมหาศาล ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • สามารถคำนวณประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ
 • เข้าใจหลักการเลือกขนาดระบบปรับอากาศเบื้องต้น
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศ
 • สามารถเลือกชนิด Chiller ที่เหมาะสมกับองค์กรตัวเอง
 • รู้จักระบบแผ่รังสีความเย็น ที่อาคารอนุรักษ์พลังงานในต่างประเทศนิยมใช้
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลาอบรม Online / รายละเอียดหลักสูตร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 63    เวลา 9.00 – 16.00 น.  ผ่านโปรแกรม Line

1. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

2. Workshop การใช้ PH-Diagram คำนวณประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

3. Workshop การใช้ PH-Diagram คำนวณการอนุรักษ์พลังงาน

4. Workshop การป้องกันความร้อนเข้าอาคาร

5. Workshop ฝึกเลือกขนาดระบบปรับอากาศเบื้องต้น

6. Workshop เทคนิคอนุรักษ์พลังงาน

7. Workshop การเลือกเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ที่เหมาะสม

8. ระบบแผ่รังสีความเย็น (Radiant Cooling)

5. ค่าใช้จ่าย

1,200 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ

(6 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

ระบบไอน้ำเป็นระบบที่ถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม อย่างแพร่หลาย เนื่องจากไอน้ำมีความปลอดภัย ถ่ายเทความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ สะสมพลังงานได้มาก และสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ตามความดัน ระบบไอน้ำจึงมีสัดส่วนการใช้พลังงานกว่า 50% ของพลังงานทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐาน ปัญหาที่มักเกิดขึ้น การออกแบบระบบเบื้องต้น จนไปถึงเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบไอน้ำ
 • สามารถคำนวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ำได้
 • เข้าใจต้นตอของปัญหาที่มักเกิดขึ้นในระบบไอน้ำ และรู้วิธีแก้ปัญหา
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบไอน้ำ
 • สามารถออกแบบระบบไอน้ำเบื้องต้นได้
 • ทราบเทคโนโลยีหม้อไอน้ำใหม่ๆ
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลาอบรม Online / รายละเอียดหลักสูตร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 63    เวลา 9.00 – 16.00 น.  ผ่านโปรแกรม Line

1. ความรู้พื้นฐานระบบไอน้ำ

2. คุณสมบัติของน้ำ/ไอน้ำ + Workshop อ่านค่าพลังงานไอน้ำ

3. Workshop การคำนวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ

4. ส่วนประกอบของระบบไอน้ำ และแนวทางการติดตั้งที่ถูกต้อง

5. ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในระบบไอน้ำ และวิธีการแก้ไขปัญหา

6. Workshop ฝึกออกแบบระบบไอน้ำเบื้องต้น

7. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน/เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 

8. เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ

5. ค่าใช้จ่าย

1,200 บาท/ท่าน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน

(6 ชั่วโมง)

1. บทนำ

ดวงอาทิตย์ให้พลังงานมหาศาลแก่โลกเรา พลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม  ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายหากไม่นำพลังงานที่ได้รับในส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ ในหลักสูตรนี้จะสอนการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้า และ ระบบผลิตความร้อน ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เรียนจะสามารถคำนวณขนาดระบบที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไป

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์ : ชนิดรังสี เครื่องมือในการตรวจวัด มาตรฐานความเข้มแสง
 • เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • สามารถคำนวณขนาดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม
 • เข้าใจลักษณะการทำงานของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
 • สามารถคำนวณขนาดระบบผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลาอบรม Online / รายละเอียดหลักสูตร

อบรมวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 63    เวลา 9.00 – 16.00 น.  ผ่านโปรแกรม Line

1. รู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์

2. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

– แผงเซลล์แสงอาทิตย์

– รูปแบบการต่อระบบ

– ส่วนประกอบของระบบ + Workshop การวิเคราะห์ระบบ

– Workshop ฝึกออกแบบระบบเบื้องต้น

– การบำรุงรักษา

3. ระบบผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

– รู้จักกับตัวเก็บรังสี (Liquid & Air Solar Collector)

– รูปแบบการต่อระบบ

– Workshop ฝึกออกแบบระบบเบื้องต้น (Water Solar Collector)

– Workshop คำนวณอุณหภูมิอากาศที่ออกจาก Air Solar Collector

– การบำรุงรักษา

– การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กับระบบอบแห้ง

– การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ

5. ค่าใช้จ่าย

1,200 บาท/ท่าน

PROMOTION !!!

COMBO COURSE เรียน 8 หลักสูตร

( 36 ชั่วโมง–Save 14% )

1. บทนำ

การอนุรักษ์พลังงานมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีการง่ายๆ(การบำรุงรักษา) จนไปถึงวิธีการที่อาศัยเทคนิคขั้นสูง(การปรับเปลี่ยนกระบวนการ) อย่างไรก็ตามหากทำแบบไม่เหมาะสม ก็จะเป็นการเสียเงินเปล่าๆ  Combo Couse เป็นการอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานทั้ง 8 ระบบหลัก (ระบบไอน้ำ-ปรับอากาศ-อัดอากาศ-มอเตอร์-พัดลม-Pump-Cooling Tower และ ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ด้วยราคาโปรโมชั่น ซึ่งจะสอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน จนไปถึงเทคนิคอนุรักษ์พลังงาน แบบที่ได้ผล และไม่ได้ผล เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้ทุกศาสตร์ของการอนุรักษ์พลังงาน
 • มีผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ ทุกหลักสูตร
 • ได้รับวุฒิบัตร (กรณีสอบผ่านการฝึกอบรม)
 • หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหลังการอบรม สามารถปรึกษาวิทยากรได้ทาง Line

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค / ผู้ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

4. วัน-เวลาอบรม Online

1. การอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  อา. 18 ต.ค. 63  เวลา 9.00-12.00 น.

2. การอนุรักษ์พลังงานพัดลม  อา. 18 ต.ค. 63  เวลา 13.00-16.00 น.

3. การอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ  อา. 25 ต.ค. 63  เวลา 9.00-12.00 น. 

4. การอนุรักษ์พลังงาน Cooling Tower  อา. 25 ต.ค. 63  เวลา 13.00-16.00 น.

5. การอนุรักษ์พลังงานระบบอัดอากาศ  อา. 1 พ.ย. 63  เวลา 9.00-16.00 น. 

6. การอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ  อา. 8 พ.ย. 63  เวลา 9.00-16.00 น.

7. การอนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ  อา. 15 พ.ย. 63  เวลา 9.00-16.00 น. 

8. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน  อา. 22 พ.ย. 63  เวลา 9.00-16.00 น. 

** รายละเอียดหลักสูตร สามารถอ่านได้ในหัวข้อแต่ละหลักสูตร **

5. ค่าใช้จ่าย

จากราคาเต็ม 8,000 บาท/ท่าน  เหลือเพียง 6,900 บาท/ท่าน   (ประหยัดไป 14%)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

การตรวจวัดปริมาณลมและประสิทธิภาพ Cooling Tower

การใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (อาคารประหยัดพลังงาน)

การปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารเขียว

การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

การอนุรักษ์พลังงานพัดลม

การอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

เมื่อไรควรล้าง Cooling Tower

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ

การใช้ประโยชน์จากพลังงานอาทิตย์