fbpx

อบรมอนุรักษ์พลังงาน (Online Training)

ZERO ENERGY เปิดอบรมหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงาน (Online Training) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่ต้องออกจากที่พัก ไม่ต้องเดินทางก็สามารถอบรมได้  การอบรมของเราจะเน้นให้ฝึกทำ Work Shop ด้วยคู่มือสี !!!  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง 

 

ท่านสามารถดูหัวข้ออบรมและรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ด้านล่าง Website นี้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง Admin@zeroenergy.co.th, Tel. 080-074-9802

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ

1. ความเป็นมา

ระบบไอน้ำเป็นระบบที่ถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม อย่างแพร่หลาย เนื่องจากไอน้ำมีความปลอดภัย สะสมพลังงานได้มาก และสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ตามความดัน ในหลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบไอน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียพลังงาน ผ่าน Workshop ต่างๆ  อันก่อให้เกิดผลกำไรต่อองค์กรมากขึ้น

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบไอน้ำ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบไอน้ำได้
 • สามารถออกแบบระบบไอน้ำเบื้องต้นได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. ความรู้พื้นฐานระบบไอน้ำ

2. คุณสมบัติของน้ำ/ไอน้ำ

3. ส่วนประกอบของระบบไอน้ำ

4. ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในระบบไอน้ำ

5. Workshop การออกแบบระบบไอน้ำเบื้องต้น 

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.30 น.

6. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน + เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน +Workshop

7. เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ

5. วัน-เวลา จัดอบรม (Online)

รอบที่ 1 : อ. 12 พ.ค. 63 

รอบที่ 2 : พฤ. 14 พ.ค. 63 

รอบที่ 3 : ศ. 15 พ.ค. 63

6. ค่าใช้จ่าย

2,000 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า และพัดลม

1. บทนำ

เนื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและพัดลมเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในโรงงาน อาคาร ที่พักอาศัย ต่างก็ต้องมีใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนแทบทุกชนิด ส่วนพัดลมเป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่สร้างแรงดันในการขับเคลื่อนอากาศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อหมุนเวียนอากาศ ระบายอากาศ ระบายความร้อน ฯลฯ จึงถูกนำมาใช้งานที่หลากหลาย แม้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อหนึ่งตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าและพัดลมไม่ได้มากมายนัก แต่ด้วยจำนวนที่มีอยู่ทั้งองค์กร ก็อาจทำให้มองข้ามพลังงานในส่วนนี้ไม่ได้ ในหลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
 • สามารถคำนวณผลประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า จากการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานได้
 • พนักงานสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กรได้
 • เข้าใจหลักการเลือกพัดลมอย่างเหมาะสม
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของพัดลมได้
 • เข้าใจความแตกต่างปริมาณพลังงานกับวิธีการควบคุมปริมาณลมแต่ละแบบ

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

9.00 – 12.00 น.

  • การเลือกอัตราค่าไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงานสูงสุด
  • ความรู้พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า
  • ประสิทธิภาพมอเตอร์
  • รู้จักกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  • เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า + Workshop

13.00 – 16.30 น.

  • ความรู้พื้นฐานพัดลม
  • การเลือกพัดลมให้เหมาะสม
  • การควบคุมปริมาณลม
  • เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานพัดลม + Workshop
  • การติดตั้งท่อลมที่ดี / ไม่ดี

5. วัน-เวลา จัดอบรม (Online)

รอบที่ 1 : อ. 19 พ.ค. 63 

รอบที่ 2 : พฤ. 21 พ.ค. 63 

รอบที่ 3 : ศ. 22 พ.ค. 63

6. ค่าใช้จ่าย

2,000 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

และ Cooling Tower

1. ความเป็นมา

เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่สร้างแรงดันในการขับเคลื่อนของไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แม้ว่าพลังงานของเครื่องสูบน้ำต่อตัวอาจไม่สูงมากนัก แต่เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์มักถูกนำไปใช้งานเกือบทุกระบบวิศวกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายความร้อน ระบบน้ำประปา เป็นต้น ทั้งนี้ระบบปรับอากาศหรือระบบการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ย่อมมีการสร้างความร้อนขึ้นมา ซึ่งการนำความร้อนไประบายออกสู่ภายนอกต้องใช้อุปกรณ์ “Cooling Tower” โดยตัว Cooling Tower เอง อาจจะไม่ได้ใช้พลังงานมากนัก แต่การให้ Cooling Tower มีประสิทธิภาพสูง จะส่งผลต่อเนื่องไปยังค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระบบปรับอากาศ และระบบการผลิต ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พลังงาน เครืองสูบน้ำ และ Cooling Tower ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่าน Case Study แต่ละแบบ

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำได้
 • รู้จัก Cooling Tower แต่ละแบบ
 • สามารถประยุกต์ใช้ Cooling Tower Performance Curve กับการทำนายอุณหภูมิน้ำเย็น
 • สามารถนำ Case Study ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

9.00 – 12.00 น.

1. ความรู้พื้นฐานเครื่องสูบน้ำ

2. เครื่องสูบน้ำแต่ละชนิด

3. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

  • การควบคุมปริมาณน้ำด้วยวิธีที่เหมาะสม
  • รู้จักกับระบบ VWV
  • Case Study

13.00 – 16.00 น.

4. รู้จักกับ Cooling Tower

5. ชนิดของ Cooling Tower

6. Cooling Tower Performance Curve + Workshop

7. Case Study การอนุรักษ์พลังงาน Cooling Tower + Workshop

5. วัน-เวลา จัดอบรม (Online)

รอบที่ 1 : อ. 26 พ.ค. 63 

รอบที่ 2 : พฤ. 28 พ.ค. 63 

รอบที่ 3 : ศ. 29 พ.ค. 63

6. ค่าใช้จ่าย

2,000 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยระบบอัดอากาศ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำที่สุดในบรรดาระบบวิศวกรรม พลังงานที่ใส่เข้าไปในเครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่จะสูญเสียไปกับความร้อนและการรั่ว ดังนั้นการจะอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ ต้องมีความเข้าใจถึงระบบที่ดีก่อน  โดยในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐาน การออกแบบระบบเบื้องต้น การอนุรักษ์พลังงาน และการประยุกต์ใช้งานระบบจริง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบอัดอากาศ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบอัดอากาศได้
 • สามารถผสมผสานการเดินเครื่องอัดอากาศแบบ FSC และ VSD ให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. ความรู้พื้นฐานระบบอัดอากาศ

2. อุปกรณ์ประกอบระบบ

3. การควบคุม Air Compressor

4. การออกแบบระบบเบื้องต้น + Workshop

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.30 น.

5. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน + เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน + Workshop

6. การใช้เครื่องอัดอากาศ FSC และ VSD ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5. วัน-เวลา จัดอบรม (Online)

รอบที่ 1 : อ. 9 มิ.ย. 63 

รอบที่ 2 : พ. 10 มิ.ย. 63 

รอบที่ 3 : ศ. 12 มิ.ย. 63

6. ค่าใช้จ่าย

2,000 บาท/ท่าน

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

1. ความเป็นมา

ระบบปรับอากาศเป็นระบบที่สร้างความสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามระบบนี้เป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอาคาร ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในหลักสูตรนี้จะให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบระบบปรับอากาศเบื้องต้น  การเลือก Chiller ให้เหมาะสมกับองค์กร และระบบแผ่รังสีความเย็น

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศได้
 • สามารถคำนวณประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร

2. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

3. แหล่งความร้อนของระบบปรับอากาศ และการป้องกันความร้อน 

4. การออกแบบระบบปรับอากาศเบื้องต้น + Workshop

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.30 น.

5. วิธีอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ + Workshop

6. การเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสม + Workshop

7. ระบบแผ่รังสีความเย็น (Radiant Cooling)

5. วัน-เวลา จัดอบรม (Online)

รอบที่ 1 : อ. 16 มิ.ย. 63 

รอบที่ 2 : พฤ. 18 มิ.ย. 63 

รอบที่ 3 : ศ. 19 มิ.ย. 63

6. ค่าใช้จ่าย

2,000 บาท/ท่าน

ฝึกทำรายงานการจัดการพลังงาน (ตามกฎหมาย)

1. ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานพร้อมจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน  ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะให้ความรู้ในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน(แบบฟอร์มใหม่) และการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมทำ Workshop เพื่อฝึกการจัดทำเล่มรายงานการจัดการพลังงานด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
 • สามารถประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานได้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน(แบบฟอร์มใหม่) ได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค จำนวนไม่เกิน 15 คน/รอบ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-12.00 น.

1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

2. แนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฎกระทรวง

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.30 น. 3. Workshop การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

**ผู้เรียนต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาด้วย**

5. วัน-เวลา จัดอบรม (Online)

รอบที่ 1 : อ. 23 มิ.ย. 63 

รอบที่ 2 : พฤ. 25 มิ.ย. 63 

รอบที่ 3 : ศ. 26 มิ.ย. 63

6. ค่าใช้จ่าย

2,000 บาท/ท่าน

การใช้โปรแกรม BEC

(Building Energy Code)

วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

1. บทนำ

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการใช้พลังงานสูงขึ้นมาก ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงออกกฎกระทรวง “กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552” เพื่อกำหนดให้อาคารที่จะออกแบบก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

ZERO ENERGY มีการเปิดหลักสูตรอบรมการวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในอาคาร ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ในชื่อหลักสูตร  “การใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อาคารที่กำลังจะก่อสร้างใหม่หรืออาคารที่มีอยู่เดิม มีการใช้พลังงานมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับอาคารมาตรฐาน การฝึกสอนจะมุ่งเน้นฝึกทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยเอกสารคู่มือสี โดยเริ่มฝึกทำจาก Workshop ง่ายๆ จนไปสู่แบบอาคารจริง สอนโดยทีมวิทยากรที่สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในครั้งเดียว

ใบผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

2. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ต้องการติวก่อนเข้ารับการทดสอบหลักสูตร “ผู้ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน(ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน) ของ พพ.” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 2. ผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร จากกรอบอาคาร-ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง-ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงวิเคราะห์การใช้ Shading เพื่อลดความร้อนเข้าสู่หน้าต่าง
 3. ผู้ที่ต้องการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงฯ

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไปและผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ ไม่สามารถใช้ยื่นขอเข้ารับการทดสอบผู้ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.

 

3. รูปแบบการอบรม

การฝึกสอนจะมุ่งเน้นฝึกทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยเอกสารคู่มือสี โดยเริ่มฝึกทำจาก Workshop ง่ายๆ จนไปสู่แบบอาคารจริง

[ผู้เรียนต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเอง]

 

4. รายละเอียดหลักสูตร (2 วัน , 18 ชั่วโมง)

วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 63   เวลา 8.30 – 18.30 น.

 • กฎหมายพลังงานที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน
 • ขั้นตอนการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
 • มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • วิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • พื้นฐานโปรแกรม BEC
 • Workshop 1 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC
 • Workshop 2 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC

 

วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 63   เวลา 8.30 – 18.30 น.

 • เทคนิคการคำนวณ Shading Coefficient (SC)
 • Workshop 1 หาค่า Sc ของ Shading
 • Workshop 2 หา Sc ของ shading
 • Workshop วิเคราะห์พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC

 

5. วัน-เวลา-สถานที่ ในการอบรม 

สถานที่ : อาคาร L Building (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี)

วันที่ :  ส.29 ก.พ.  – อา.1  มี.ค. 63   

 

6. ค่าใช้จ่าย

8,000 บาท/ท่าน

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 1. แจ้ง ชื่อหลักสูตรที่ต้องการสมัคร / วันที่ต้องการอบรม / จำนวนผู้เรียน / ชื่อบริษัท  ทาง Admin@zeroenergy.co.th จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ไปให้

หรือ 2. สมัครพร้อมชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ (ได้รับส่วนลด 20% จากราคาเต็ม)