fbpx

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ

ไอน้ำมักถูกนำมาให้ความร้อนในอุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ เนื่องจากไอน้ำมีข้อดีดังนี้ 1. ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย 2. ถ่ายเทความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ 3. เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ตามความดัน 4. สามารถสะสมพลังงานได้มาก การใช้งานไอน้ำมี 2 รูปแบบ 1. การใช้ไอน้ำแบบทางตรง (Direct) คือ การนำไอน้ำสัมผัสกับวัตถุดิบโดยตรง ไม่มีน้ำ Condensate กลับมา 2. การใช้ไอน้ำแบบทางอ้อม (Indirect) คือ การนำไอน้ำให้ความร้อนแก่วัตถุดิบ โดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  ซึ่งจะมีน้ำ Condensate กลับมาใช้อีก การจะใช้ไอน้ำในรูปแบบใด ขึ้นกับชนิดของกระบวนการผลิต ระบบไอน้ำแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. Supply Side คือส่วนที่ผลิตไอน้ำออกมา ประกอบด้วย หม้อไอน้ำ (Boiler), Feed Water Pump, Header และ Steam...

Read More

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

อากาศอัด (Compressed Air) จะใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตต่างๆ  โดยมักใช้แทนการจ่ายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ หลักการทำงานของการอัดอากาศ เมื่อไฟฟ้าถูกจ่ายเข้าเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) เครื่องอัดอากาศจะอัดอากาศ 7 ลบ.ม. ที่ความดันบรรยากาศ (1 Bar) ให้กลายเป็นอากาศ 1 ลบ.ม. ที่ความดัน 7 Bar เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตก่อนจะสลายกลับไปที่บรรยากาศ รูปที่ 1 หลักการทำงานของการอัดอากาศ [1] ในการอัดอากาศจะมีความร้อนและน้ำออกมาเสมอ ความร้อนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทำน้ำร้อนก่อนเข้า Boiler เป็นต้น ส่วนน้ำเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดทิ้ง เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดกร่อนในระบบท่อและอุปกรณ์ ต้นทุนของระบบอัดอากาศ ค่าใช้จ่ายของระบบอัดอากาศส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เนื่องจากพลังงานที่ใส่เข้าระบบอัดอากาศ จะถูกใช้ประโยชน์จริงได้เพียง 10% ที่เหลือสูญเสียไปกับความร้อน และการรั่ว ถ้าอุตสาหกรรมใดใช้น้ำจากระบบ Chiller มาระบายความร้อนให้ระบบอัดอากาศ ต้องคิดต้นทุนค่าพลังงานของระบบ Chiller...

Read More

การอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำ (Pump) คือ อุปกรณ์เครื่องกลที่สร้างแรงดันในการขับเคลื่อนของไหลเพื่อส่งไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน โดยแรงดันที่เครื่องสูบน้ำสร้างจะต้องเอาชนะแรงเสียดทานจากท่อน้ำ, ข้องอ, วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำต่างๆ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำตามความต้องการ เครื่องสูบน้ำสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1. เครื่องสูบน้ำชนิดลูกสูบ (Reciprocating Pump) 2. เครื่องสูบน้ำชนิดโรตารี่ (Rotary Pump) 3. เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง, แรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump) รู้จักกับ Pump Performance Curve  และ System Curve Pump Performance Curve หรือ Pump Curve คือ เส้นที่แสดงความสัมพันธ์ ความดัน-อัตราการไหล ของเครื่องสูบน้ำ System Curve คือ เส้นที่แสดงคุณลักษณะของระบบท่อ เช่น แรงเสียดทาน...

Read More

การอนุรักษ์พลังงานพัดลม

พัดลม (Fan) คือ อุปกรณ์เครื่องกลที่สร้างแรงดันในการขับเคลื่อนอากาศ โดยแรงดันที่พัดลมสร้างจะต้องเอาชนะแรงเสียดทานจากท่อลม, ข้องอ, ใบปรับลม (Damper) และ อุปกรณ์ประกอบท่อลมต่างๆ เพื่อให้ได้ปริมาณลมตามความต้องการ พัดลมที่ผลิตในตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น Centrifugal Fan, Axial Fan และ Crossflow Fan แต่ไม่ว่าจะเป็นพัดลมชนิดใด จะมีส่วนประกอบหลักๆเหมือนกัน ได้แก่ ช่องทางเข้า (Inlet), ใบพัดลม (Blade) และช่องทางออก (Outlet) ดังรูปที่ 1 และ 2 รูปที่ 1 ส่วนประกอบของพัดลมชนิด Centrifugal [1] รูปที่ 2 ส่วนประกอบของพัดลมชนิด Axial [1] สำหรับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานพัดลมที่ติดตั้งอยู่แล้ว จะใช้วิธีการควบคุมปริมาณลมเป็นหลัก การควบคุมปริมาณลมด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงานพัดลมที่แตกต่างกันด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานพัดลม โดยวิธีการควบคุมปริมาณลม...

Read More

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้งานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเป็นต้นกำลังของอุปกรณ์ทางกลหลายชนิด เช่น พัดลม, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องอัดอากาศ และ เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิต เป็นต้น โดยมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดคือมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Motor) เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนจึงง่ายต่อการบำรุงรักษา ประกอบกับมีราคาถูก มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะใช้กำลังไฟฟ้ามากหรือน้อย ขึ้นกับ 2 ปัจจัย ได้แก่ 1. ภาระที่ต้องขับเคลื่อน กล่าวคือ หากเราใช้มอเตอร์พัดลมตัวเดิมแต่เปลี่ยนใบพัดลมให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ได้ปริมาณลมมากขึ้น มอเตอร์ย่อมต้องใช้กำลังไฟฟ้ามากขึ้น หรือ กรณีที่โรงงานมีมอเตอร์สายพานลำเลียงสินค้า 100 kg แต่ใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 120 kg ส่งผลให้มอเตอร์ต้องออกแรงขับมากขึ้น กำลังไฟฟ้าจึงมากขึ้นตาม และหากเกินกว่าพิกัดที่มอเตอร์รับได้ มอเตอร์ก็จะเสียหาย (Overload) 2. ประสิทธิภาพมอเตอร์ตัวนั้นๆ : ประสิทธิภาพคือ กำลังที่มอเตอร์ขับเคลื่อนได้/กำลังไฟฟ้าที่ใส่เข้าไป นั่นหมายความว่ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง(หรือที่เรียกกันว่า “มอเตอร์ประหยัดพลังงาน”) จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่าในขณะที่ให้กำลังขับเคลื่อนเท่ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำมาตรฐาน รูปที่ 1 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำมาตรฐานและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง [1] สาเหตุที่มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง(มอเตอร์ประหยัดพลังงาน)...

Read More