ZERO ENERGY มุ่งมั่นออกแบบงานวิศวกรรม ให้ประหยัดพลังงานสูงสุด ด้วยเงินลงทุนน้อยที่สุด

บริการของ ZERO ENERGY

ออกแบบอาคารเดิมให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ให้บริการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน(อาคารประหยัดพลังงาน) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้ประหยัดพลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การตรวจสอบจะเน้นให้คำแนะนำด้านอนุรักษ์พลังงานโดยทีมผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

ที่ปรึกษาพลังงาน

ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานให้แก่อาคารของท่าน เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น

อบรมอนุรักษ์พลังงาน

อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของท่าน

บทความของ ZERO ENERGY

ZERO ENERGY

มากกว่าการเป็นที่ปรึกษาพลังงาน

ลดต้นทุนพลังงาน

ประหยัดเวลา

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

หลักสูตรที่ 1 : การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (แบบฟอร์มใหม่) และการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

หลักสูตรที่ 2 : เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น และการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ