fbpx

ออกแบบอาคารเดิมให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ZERO ENERGY ให้บริการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน(อาคารประหยัดพลังงาน) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้ประหยัดพลังงาน ด้วย Concept

 

“เปลี่ยนอาคารของท่านให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ในราคาย่อมเยาว์”

 

หากท่านตัดสินใจจะปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน(อาคารประหยัดพลังงาน) ZERO ENERGY มีบริการเป็นที่ปรึกษาในการยื่นขอรับรองอาคาร โดยส่งเข้าโครงการต่างๆดังนี้

 • อาคารอนุรักษ์พลังงาน โครงการ Thailand Energy Awards ของกระทรวงพลังงาน
 • อาคารเขียวไทย(TREES-EB) ของสถาบันอาคารเขียวไทย(TGBI)
 • โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

 

ZERO ENERGY ยินดีให้บริการเข้าประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานให้แก่อาคารของท่าน เพื่อประเมินผลการประหยัดพลังงาน ต้นทุนในการดำเนินการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น จากการปรับปรุงเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ทาง Contact@zeroenergy.co.th

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image


อาคารเก่า

ZERO ENERGY ออกแบบ


อาคารอนุรักษ์พลังงาน

(อาคารประหยัดพลังงาน)

ZERO ENERGY เป็นที่ปรึกษา