fbpx

ออกแบบอาคารเดิม

ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ZERO ENERGY ให้บริการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน(อาคารประหยัดพลังงาน) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้ประหยัดพลังงาน ด้วย Concept

 

“เปลี่ยนอาคารของท่านให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ในราคาย่อมเยาว์”

 

การออกแบบปรับปรุงจะดำเนินการกับระบบวิศวกรรมเป็นหลัก เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไอน้ำ ระบบอัดอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ทั้งนี้หากเจ้าของอาคารตัดสินใจปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน(อาคารประหยัดพลังงาน) นอกจากจะทำให้ค่าใช้จ่ายพลังงานลดลงแล้ว ยังสามารถยื่นประกวดอาคารในโครงการต่างๆ เช่น

 • อาคารอนุรักษ์พลังงาน โครงการ Thailand Energy Awards ของกระทรวงพลังงาน
 • อาคารเขียวไทย(TREES-EB) ของสถาบันอาคารเขียวไทย(TGBI)
 • โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

 

สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ทาง Contact@zeroenergy.co.th, Tel. 080-074-9802

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image


อาคารเก่า

ZERO ENERGY ออกแบบ


อาคารอนุรักษ์พลังงาน

(อาคารประหยัดพลังงาน)

ZERO ENERGY เป็นที่ปรึกษา