fbpx

การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 กำหนดให้อาคารควบคุม และ โรงงานควบคุม* ต้องมีการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยจัดทำเป็นเล่มรายงานการจัดการพลังงานส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หมายเหตุ : อาคารควบคุม หมายถึง อาคารที่มีการติดตั้งหม้อแปลงขนาดมากกว่า 1175 kVA ภายในเลขที่บ้านเดียวกัน โรงงานควบคุม หมายถึง โรงงานที่มีการใช้พลังงานมากกว่า 20 ล้านMJ ต่อปี ภายในเลขที่บ้านเดียวกัน การจัดการพลังงานตามกฎหมาย ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3. จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5. การกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงาน และแผนกิจกรรมพลังงาน 6....

Read More

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้เจ้าของอาคาร/โรงงานควบคุมต้องจัดทำระบบการจัดการพลังงาน [อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความ “การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 1 ทีม จะประกอบด้วย ผู้ชำนาญการ 1 คน และ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ 2 คน โดยสามารถตรวจสอบและรับรองฯ ได้ไม่เกิน 30 แห่งต่อปี สำหรับคุณสมบัติของผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการเป็นดังนี้ ผู้ชำนาญการ ต้องมีสัญชาติไทย มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกลหรือภาคีวิศวกรพิเศษเครื่องกล(พลังงาน) และสอบผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ต้องมีสัญชาติไทย และสอบผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ                        รูปที่ 1 ใบประกาศนียบัตรสอบผ่านการฝึกอบรมระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ  รูปที่ 2 ใบประกาศนียบัตรสอบผ่านการฝึกอบรมระดับผู้ผู้ชำนาญการ รูปที่ 3 ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หน้าที่ของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบการจัดการพลังงาน โดยพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน การปฏิบัติจริง รวมถึงการสัมภาษณ์พนักงาน เสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน...

Read More