ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้เจ้าของอาคาร/โรงงานควบคุมต้องจัดทำระบบการจัดการพลังงาน [อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความ “การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 1 ทีม จะประกอบด้วย ผู้ชำนาญการ 1 คน และ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ 2 คน โดยสามารถตรวจสอบและรับรองฯ ได้ไม่เกิน 30 แห่งต่อปี สำหรับคุณสมบัติของผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการเป็นดังนี้ ผู้ชำนาญการ ต้องมีสัญชาติไทย มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกลหรือภาคีวิศวกรพิเศษเครื่องกล(พลังงาน) และสอบผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ต้องมีสัญชาติไทย และสอบผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ                        รูปที่ 1 ใบประกาศนียบัตรสอบผ่านการฝึกอบรมระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ  รูปที่ 2 ใบประกาศนียบัตรสอบผ่านการฝึกอบรมระดับผู้ผู้ชำนาญการ รูปที่ 3 ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หน้าที่ของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบการจัดการพลังงาน โดยพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน การปฏิบัติจริง รวมถึงการสัมภาษณ์พนักงาน เสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน...