การปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารเขียว อาคารถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอาคารมีการใช้พลังงานไปกับ Chiller Pump Cooling Tower Air-handing Unit หลอดไฟ ฯลฯ สถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้จัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability)ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้อาคารต่างๆ ก้าวสู่อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า “อาคารเขียว” โดยใช้เกณฑ์ประเมิน TREES-EB (Existing Building: Operation and Maintenance) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นสำหรับอาคารที่มีการใช้งานจริงมาแล้วหรือก็คืออาคารที่มีอยู่เดิมนั่นเอง ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับรองเป็นอาคารเขียว 1. ประหยัดพลังงาน เนื่องจากการได้รับการรับรองว่าเป็นอาคารเขียว ต้องมีการใช้พลังงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงทำให้อาคารที่ได้ชื่อว่าอาคารเขียวนั้นประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารทั่วไป 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร อาคารเขียวต้องมีการควบคุมปริมาณอากาศระบาย (Ventilation) ให้ได้ตามมาตรฐาน ASHRAE และ มีการส่งผลตรวจเชื้อลีจิเนลลาของ Cooling Tower ดังนั้นคุณภาพอากาศภายในอาคารเขียวจึงเป็นไปตามมาตรฐาน...