ไอน้ำมักถูกนำมาให้ความร้อนในอุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ เนื่องจากไอน้ำมีข้อดีดังนี้ 1. ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย 2. ถ่ายเทความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ 3. เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ตามความดัน 4. สามารถสะสมพลังงานได้มาก การใช้งานไอน้ำมี 2 รูปแบบ 1. การใช้ไอน้ำแบบทางตรง (Direct) คือ การนำไอน้ำสัมผัสกับวัตถุดิบโดยตรง ไม่มีน้ำ Condensate กลับมา 2. การใช้ไอน้ำแบบทางอ้อม (Indirect) คือ การนำไอน้ำให้ความร้อนแก่วัตถุดิบ โดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  ซึ่งจะมีน้ำ Condensate กลับมาใช้อีก การจะใช้ไอน้ำในรูปแบบใด ขึ้นกับชนิดของกระบวนการผลิต ระบบไอน้ำแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. Supply Side คือส่วนที่ผลิตไอน้ำออกมา ประกอบด้วย หม้อไอน้ำ (Boiler), Feed Water Pump, Header และ Steam...