อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย มีทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ 1. บ้านที่อยู่อาศัย 2. กิจการขนาดเล็ก 3. กิจการขนาดกลาง 4. กิจการขนาดใหญ่ 5. กิจการเฉพาะอย่าง 6. องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 7. สูบน้ำเพื่อการเกษตร 8. ไฟฟ้าชั่วคราว ไม่ว่าเราจะใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าภูมิภาค (กฟภ.) อัตราค่าไฟฟ้าจะเท่ากันทั้ง 8 ประเภท โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทที่ 1 (บ้านที่อยู่อาศัย) กัน ว่ามีวิธีคำนวณค่าไฟฟ้าอย่างไร องค์ประกอบของการคิดค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย 1. อัตราค่าไฟฟ้า 2. ค่า FT 3. ค่าบริการ อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยๆ ได้แก่ 1...