การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานมาก ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด และเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศไปนานๆประสิทธิภาพจะต่ำลง จึงควรพิจารณาเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่า อย่างไรก็ตามจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องปรับอากาศตัวเก่ามีประสิทธิภาพเท่าไร ดังนั้นจำเป็นต้องทำการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศให้เป็นเสียก่อน

การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ Psychrometric Chart ซึ่งแกนบนกราฟนี้มีหลากหลาย แต่ที่จะใช้ในการตรวจวัด ประกอบด้วย 4 แกน ได้แก่ 1.อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry-bulb Temperature) 2.อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet-bulb Temperature) 3.เอนทาลปี (Enthalpy) 4.ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

รูปที่ 1 Psychrometric Chart [1]

สิ่งที่ต้องตรวจวัด มีดังนี้

1. พื้นที่หน้าตัดช่องลมออกจากคอยล์เย็น

2. ความเร็วลมที่ออกจากช่องลมคอยล์เย็น

3. อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าคอยล์เย็น

4. อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศออกคอยล์เย็น

5. อุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน

6. กำลังไฟฟ้าเข้าเครื่องปรับอากาศ

รูปที่ 2 การตรวจวัดพื้นที่หน้าตัดช่องลมออกจากคอยล์เย็น

รูปที่ 3 การตรวจวัดความเร็วลมออกจากคอยล์เย็น

รูปที่ 4 การตรวจวัดอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าคอยล์เย็น

รูปที่ 5 การตรวจวัดอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์อากาศออกคอยล์เย็น

รูปที่ 6 การตรวจวัดอุณหภูมิอากาศเข้าคอยล์ร้อน

รูปที่ 7 การตรวจวัดกำลังไฟฟ้าเข้าเครื่องปรับอากาศ

เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว ให้นำข้อมูลมาคำนวณหาค่าต่างๆ ดังนี้

1. คำนวณหาค่าอัตราการไหลของอากาศ โดยใช้สมการ

อัตราการไหลของอากาศ  =  ความเร็วลม x พื้นที่หน้าตัดช่องลม

2. หาค่าเอนทาลปีของอากาศเข้าคอยล์เย็น โดยหาจากการ Plot อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ บน Psychrometric Chart

รูปที่ 8 การหาค่าเอนทาลปีของอากาศเข้าคอยล์เย็น

3. หาค่าเอนทาลปีของอากาศออกคอยล์เย็น โดยหาจากการ Plot อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ บน Psychrometric Chart

รูปที่ 9 การหาค่าเอนทาลปีของอากาศออกคอยล์เย็น

4. คำนวณความสามารถในการทำความเย็น โดยใช้สมการ

5. คำนวณหาประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ (EER, COP) โดยใช้สมการ

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถทราบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศของตัวเองได้แล้ว

อ้างอิง

1. ASHRAE Psychrometric Chart

******************************************************************************************

หากมีความสนใจให้ ZERO ENERGY ไปอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ (ภาคทฤษฎี + ปฎิบัติ)” ภายในสถานประกอบการของท่าน สามารถดูเนื้อหาหลักสูตรได้ที่เมนู “บริการของเรา” เลือกหัวข้อ อบรมอนุรักษ์พลังงาน