fbpx

อบรมอนุรักษ์พลังงาน (In-house)

ZERO ENERGY มีบริการอบรมอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของท่าน  การอบรมของเราจะเน้นให้ฝึกทำ Work Shop ด้วยเอกสารสี !!!  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง 

 

ท่านสามารถดูหัวข้ออบรมและรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ด้านล่าง Website นี้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง Contact@zeroenergy.co.th, Tel. 080-074-9802

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน

(3 , 6 ชั่วโมง)

1. บทนำ

การอนุรักษ์พลังงานในหลายๆโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร บางครั้งปัญหาก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของงานวิศวกรรม แต่เกิดจากผู้ใช้อาคารที่ใช้พลังงานอย่างไม่รู้ค่า ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของพลังงาน ค่าใช้จ่ายพลังงานที่ต้องสูญเสีย รวมถึงผลกระทบจากการใช้พลังงานอย่างไม่รู้ค่า หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนจะมีจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพร้อมใจให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืน

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจการสูญเสียพลังงานจากการใช้อย่างไม่รู้ค่า
 • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • สามารถคำนวณการสูญเสียพลังงานเบื้องต้นได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2. สถานการณ์การใช้พลังงานของโลก / ประเทศไทย

3. แผนพลังงานของประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือกับการขาดแคลนพลังงาน

4. ความรู้พื้นฐานการคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า

5. Workshop ประหยัดพลังงานเป็นเรื่องง่ายๆ ใครๆก็ทำได้

6. ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน

กฎหมายการจัดการพลังงาน

ที่โรงงาน/อาคารควบคุมต้องทำ

(3 ชั่วโมง)

1. บทนำ

บางครั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จ อาจไม่ได้เกิดจากทีมวิศวกรรมอย่างเดียว หลายมาตรการถูกคิดค้นโดยพนักงานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นช่างเทคนิค/วิศวกร ในหลักสูตรนี้จะสอนปูพื้นฐานตั้งแต่กฎหมายการจัดการพลังงาน การหาอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ วิธีการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จนไปถึงการระดมความคิดค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ควรทำภายในองค์กร ด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นทำ Workshop ระดมความคิด โดยมีวิทยากรเป็นผู้เชื่อมโยงความคิด เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆในการอนุรักษ์พลังงาน

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
 • สามารถคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
 • ได้รับชมตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ง่ายๆ แต่ประสบความสำเร็จ
 • สามารถหาอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ และเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ควรทำ
 • ฝึกการใช้ความคิดหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน ไปพร้อมๆกับวิทยากร

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฎหมาย

2. ความรู้พื้นฐานการคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า

3. Workshop ฝึกประเมินหาเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่มีความสำคัญ

4. Workshop ฝึกประเมินหามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ควรทำเป็นอันดับแรก

5. ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบง่ายๆ แต่ได้ผล

6. ระดมความคิด ค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ไปพร้อมกับวิทยากร

เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น

(3 , 6 ชั่วโมง)

1. บทนำ

ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายพลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจในการลดการใช้พลังงาน โดยเริ่มจากที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ว่าจะเป็น หอพัก คอนโด หรือบ้าน จนไปถึงสถานที่ทำงาน ในหลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถคำนวณค่าไฟฟ้าเป็น สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ทราบเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานมากมาย รู้วิธีจัดผังบ้านให้อยู่สบายประหยัดพลังงาน รวมถึงเปิดเผยเคล็ดลับการลดค่าไฟฟ้าโดยไม่ต้องลดการใช้พลังงาน ด้วยรูปแบบการสอนที่ใช้ภาษาง่ายๆเป็นกันเองเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดระหว่างการฝึกอบรม  สอดแทรกด้วย Workshop ให้ผู้เรียนได้ฝึกทำ

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจหลักการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า
 • รู้วิธีอ่านสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เบอร์ 5 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
 • รู้เทคนิคการประหยัดพลังงาน
 • สามารถจัดผังบ้านให้อยู่สบาย และประหยัดพลังงาน

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. การคำนวณค่าไฟฟ้า และการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน

2. รู้จักกับฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

3. Workshop ฝึกเลือกฉลากเบอร์ 5 ให้ประหยัดพลังงานที่สุด 

4. เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น

5. วิธีออกแบบบ้านให้อยู่สบายประหยัดพลังงาน + Workshop ฝึกจัดผังบ้าน

พลังงานทดแทนในโลกยุคใหม่

(3 , 6 ชั่วโมง)

1. บทนำ

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของพลังงานมีสาเหตุมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจคือการใช้พลังงานทดแทน ในหลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนทราบถึงแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน  รู้จักกับพลังงานทดแทนที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงพลังงานทดแทนที่กำลังอยู่ในช่วงวิจัยและพัฒนา เนื้อหาการสอนไม่จำกัดแค่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วโลก จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
 • รู้จักแผนพลังงานทดแทนของประเทศไทย
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่หลากหลาย ทั้งที่มีการใช้งานจริง และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
 • เปิดโลกทัศน์ด้านพลังงานทดแทนใหม่ๆ ให้แก่ผู้เรียน

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

 1. ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 2. สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน

 3. แผนพลังงานทดแทนของประเทศไทย

 4. รู้จักกับพลังงานทดแทน

 5. ชีวมวล (Biomass)

 6. ชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)

 7. ก๊าซชีวมวล (Biomass Gasification)

 8. เอทานอล (Ethanol) และ ไบดีเซล (Bio-Diesel)

 9. ก๊าซชีวภาพ (Biogas)

 10. ขยะ (Refuse)

 11. ลม (Wind)

 12. น้ำ (Hydro)

 13. ความร้อนใต้พิภพ (Geothermal)

 14. แสงอาทิตย์ (Solar)

ฝึกทำรายงานการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมาย

(6 ชั่วโมง)

มีเปิดอบรม Public Training   [Download ใบสมัคร]

1. บทนำ

ตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานพร้อมจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ทำให้พนักงานจำนวนหนึ่งถูกมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว บางครั้งด้วยภาระงานประจำก็มีมากแล้ว ทำให้ไม่มีเวลาศึกษาการทำระบบการจัดการพลังงาน จึงมองว่างานดังกล่าวเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้นในหลักสูตรนี้สอนให้เข้าใจหลักการทำระบบการจัดการพลังงานที่ถูกต้องทั้ง 8 ขั้นตอน อย่างไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นจะมีข้อมูลโรงงานจำลองพร้อมไฟล์ EXCEL เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำรายงานการจัดการพลังงานเสมือนจริง ไปพร้อมกับวิทยากร หลังการฝึกอบรมจึงมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะเข้าใจการทำระบบการจัดการพลังงานและสามารถจัดทำรายงานการจัดการพลังงานให้แก่องค์กรได้

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจกฎหมายพลังงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 • รู้เทคนิคการทำการจัดการพลังงานที่ถูกต้อง และไม่ยุ่งยาก
 • สามารถประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานได้ถูกต้อง
 • ได้ฝึกทำรายงานการจัดการพลังงาน(แบบฟอร์มใหม่) ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถนำไฟล์ที่ฝึกทำ ไปใช้จัดทำรายงานพลังงานขององค์กรได้
 • เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบเป็นผู้รับผิดชอบพลังงาน

3. กลุ่มเป้าหมาย

ทีมงานพลังงาน / ผู้รับผิดชอบพลังงาน / วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

2. แนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฎกระทรวง

3. Workshop ฝึกทำรายงานการจัดการพลังงาน จากโรงงานจำลอง

** ผู้เรียนต้องนำ Notebook มาด้วย **

หลักการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมาย

(6 ชั่วโมง)

1. บทนำ

ในหลายองค์กรมักจะมีความเห็นไม่ตรงกับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ส่งผลให้ทีมงานพลังงานสูญเสียกำลังใจในการทำระบบการจัดการพลังงาน ในหลักสูตรนี้จะสอนให้เข้าใจ ข้อกำหนดในการตรวจสอบตามกฎหมาย ประเด็นความไม่สอดคล้องที่ต้องระวัง (Major/Minor) ขอบเขตอำนาจผู้ตรวจที่ได้รับ จากนั้นจะจำลองให้ผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบเล่มรายงานของโรงงานตัวอย่าง พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ หลังการอบรมผู้เรียนจะรู้ว่าประเด็นใดที่ต้องระวัง ประเด็นใดที่สามารถปล่อยผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกเมื่อถึงเวลาต้องตรวจสอบจริง สามารถรับมือและชี้แจงประเด็นต่างๆกับผู้ตรวจสอบได้

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจกฎหมายพลังงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 • รู้เทคนิคการทำการจัดการพลังงานที่ถูกต้อง และไม่ยุ่งยาก
 • เข้าใจ หลักการ/ข้อกำหนด/ขอบเขตอำนาจ ในการตรวจสอบสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 • ได้ฝึกเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อเตรียมรับมือกับการตรวจสอบจริง
 • สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กรได้ (Internal Auditor)

3. กลุ่มเป้าหมาย

ทีมงานพลังงาน / ผู้รับผิดชอบพลังงาน / ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

2. การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 8 ขั้นตอน ตามกฎหมาย

3. ข้อกำหนดการตรวจสอบ

4. Workshop ฝึกพิจารณาประเด็น Major/Minor

5. แบบฟอร์มการตรวจสอบ

6. Workshop ฝึกตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานจากโรงงานตัวอย่าง

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน

(3 , 6 ชั่วโมง)

1. บทนำ

ดวงอาทิตย์ให้พลังงานมหาศาลแก่โลกเรา พลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม  ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายหากไม่นำพลังงานที่ได้รับในส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ ในหลักสูตรนี้จะสอนการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้า และ ระบบผลิตความร้อน ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เรียนจะสามารถคำนวณขนาดระบบที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไป

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์ : ชนิดรังสี เครื่องมือในการตรวจวัด มาตรฐานความเข้มแสง
 • เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • สามารถคำนวณขนาดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม
 • เข้าใจลักษณะการทำงานของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
 • สามารถคำนวณขนาดระบบผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. รู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์

2. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

– แผงเซลล์แสงอาทิตย์

– รูปแบบการต่อระบบ

– ส่วนประกอบของระบบ + Workshop การวิเคราะห์ระบบ

– Workshop ฝึกออกแบบระบบเบื้องต้น

– การบำรุงรักษา

3. ระบบผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

– รู้จักกับตัวเก็บรังสี (Liquid & Air Solar Collector)

– รูปแบบการต่อระบบ

– Workshop ฝึกออกแบบระบบเบื้องต้น (Water Solar Collector)

– Workshop คำนวณอุณหภูมิอากาศที่ออกจาก Air Solar Collector

– การบำรุงรักษา

– การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กับระบบอบแห้ง

– การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ

การใช้โปรแกรม BEC (Building Energy Code)

วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

(12 , 18 ชั่วโมง)

** มีบริการติวสอบ BEC แบบตัวต่อตัว **

1. บทนำ

ในหลักสูตรนี้จะสอนให้ใช้โปรแกรม BEC (Building Energy Code) วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อาคารที่กำลังจะก่อสร้างใหม่หรืออาคารที่มีอยู่เดิม มีการใช้พลังงานมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับอาคารอ้างอิงตามมาตรฐาน การฝึกสอนจะมุ่งเน้นฝึกทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเริ่มฝึกทำจาก Workshop ง่ายๆ จนไปสู่แบบอาคารจริง หลังการอบรมผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในอาคารของตัวเอง เพื่อพิจารณาว่าอาคารดังกล่าวมีการใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ และสามารถลดการใช้พลังงานจากระบบใดได้บ้าง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง
 • สามารถคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังและหลังคาได้ (OTTV & RTTV)
 • สามารถใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร เทียบกับอาคารมาตรฐานอ้างอิง
 • สามารถใช้โปรแกรม BEC ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน
 • เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบเป็น “ผู้ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน” ของ พพ.

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. กฎหมายพลังงานที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

3. ขั้นตอนการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

4. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

5. วิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

6. พื้นฐานการใช้โปรแกรม BEC

7. Workshop 1-2 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC

8. เทคนิคการคำนวณ Shading Coefficient (SC)

9. Workshop 1-2 หาค่า SC ของ Shading

10. Workshop วิเคราะห์พลังงานจากแบบอาคารจริง

** ผู้เรียนต้องนำ Notebook มาด้วย **

การอนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำ

(6 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

ระบบไอน้ำเป็นระบบที่ถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม อย่างแพร่หลาย เนื่องจากไอน้ำมีความปลอดภัย ถ่ายเทความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ สะสมพลังงานได้มาก และสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ตามความดัน ระบบไอน้ำจึงมีสัดส่วนการใช้พลังงานกว่า 50% ของพลังงานทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐาน ปัญหาที่มักเกิดขึ้น การออกแบบระบบเบื้องต้น จนไปถึงเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบไอน้ำ
 • สามารถคำนวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ำได้
 • เข้าใจต้นตอของปัญหาที่มักเกิดขึ้นในระบบไอน้ำ และรู้วิธีแก้ปัญหา
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบไอน้ำ
 • สามารถออกแบบระบบไอน้ำเบื้องต้นได้
 • ทราบเทคโนโลยีหม้อไอน้ำใหม่ๆ

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. ความรู้พื้นฐานระบบไอน้ำ

2. คุณสมบัติของน้ำ/ไอน้ำ + Workshop อ่านค่าพลังงานไอน้ำ

3. Workshop การคำนวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ

4. ส่วนประกอบของระบบไอน้ำ และแนวทางการติดตั้งที่ถูกต้อง

5. ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในระบบไอน้ำ และวิธีการแก้ไขปัญหา

6. Workshop ฝึกออกแบบระบบไอน้ำเบื้องต้น

7. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน/เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 

8. เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

(6 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

ระบบปรับอากาศมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ-ความชื้น-ความสะอาด-การหมุนเวียนอากาศ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสบาย รวมถึงการหล่อเย็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จึงกล่าวได้ว่าระบบปรับอากาศเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็เป็นระบบที่ใช้พลังงานมหาศาลเช่นกัน ดังนั้นมีความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ ถึงแม้ว่าระบบปรับอากาศในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น Split-type, Chiller และ VRF ฯลฯ แต่ก็มีหลักการอนุรักษ์พลังงานเหมือนกัน ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน การเลือกชนิด Chiller ที่เหมาะสม และระบบแผ่รังสีความเย็นที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้อย่างมหาศาล ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • สามารถคำนวณประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ
 • เข้าใจหลักการเลือกขนาดระบบปรับอากาศเบื้องต้น
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศ
 • สามารถเลือกชนิด Chiller ที่เหมาะสมกับองค์กรตัวเอง
 • รู้จักระบบแผ่รังสีความเย็น ที่อาคารอนุรักษ์พลังงานในต่างประเทศนิยมใช้

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

2. Workshop การใช้ PH-Diagram คำนวณประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

3. Workshop การใช้ PH-Diagram คำนวณการอนุรักษ์พลังงาน

4. Workshop การป้องกันความร้อนเข้าอาคาร

5. Workshop ฝึกเลือกขนาดระบบปรับอากาศเบื้องต้น

6. Workshop เทคนิคอนุรักษ์พลังงาน

7. Workshop การเลือกเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ที่เหมาะสม

8. ระบบแผ่รังสีความเย็น (Radiant Cooling)

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

(6 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

แม้ว่าระบบอัดอากาศจะเป็นระบบที่ใช้พลังงานน้อยกว่าระบบอื่นๆ ในบรรดาระบบวิศวกรรม อย่างไรก็ตามระบบอัดอากาศเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำที่สุด พลังงานที่จ่ายให้ระบบอัดอากาศจะสูญเสียไปกับความร้อน แรงเสียดทาน การรั่วไหล ฯลฯ จึงกล่าวได้ว่าระบบอัดอากาศเป็นระบบที่มีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสูงสุดที่สุด ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน อุปกรณ์ประกอบระบบ การออกแบบระบบเบื้องต้น เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน และการผสมผสานเครื่องอัดอากาศ 2 ชนิด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบอัดอากาศ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้อนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ภายในองค์กรของได้
 • สามารถผสมผสานการเดินเครื่องอัดอากาศแบบ FSC และ VSD ให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. ความรู้พื้นฐานระบบอัดอากาศ

2. อุปกรณ์ประกอบระบบ

3. การควบคุม Air Compressor

4. Workshop การออกแบบระบบเบื้องต้น

5. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน 

6. Workshop การผสมผสานเครื่องอัดอากาศ FSC และ VSD ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

( 3 ชั่วโมง )

1. บทนำ

เนื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Motor) เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ภายในโรงงานและอาคาร เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำถูกนำมาเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ์เกือบทุกชนิด  ถึงแม้การใช้พลังงานในมอเตอร์ต่อตัวอาจไม่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบวิศวกรรมอื่นๆ แต่ด้วยจำนวนที่มากก็ก่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มหาศาลได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานอัตราค่าไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า ประสิทธิภาพมอเตอร์ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถเลือกอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมกับองค์กรได้
 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
 • รู้จักมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • สามารถคำนวณผลประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า จากการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. การเลือกอัตราค่าไฟฟ้าให้องค์กรประหยัดพลังงานสูงสุด

2. ความรู้พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

3. ประสิทธิภาพมอเตอร์

4. รู้จักกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

5. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า

การอนุรักษ์พลังงานพัดลม

(3 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

พัดลมเป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่สร้างแรงดันในการขับเคลื่อนอากาศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อหมุนเวียนอากาศ ระบายอากาศ ระบายความร้อน ฯลฯ แม้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อพัดลมหนึ่งตัวไม่ได้มากมายนัก แต่ด้วยจำนวนพัดลมที่มีอยู่ทั้งองค์กร ก็อาจทำให้มองข้ามพลังงานในส่วนนี้ไม่ได้ ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานพัดลม ความสัมพันธ์ระหว่างความดันลม-อัตราการไหล-กำลัง-ประสิทธิภาพ  Fan Performance Curve การเลือกพัดลมให้เหมาะสม การควบคุมปริมาณลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานพัดลม และตัวอย่างการติดตั้งท่อลมที่ดี/ไม่ดี ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความดันลม-อัตราการไหล-กำลัง-ประสิทธิภาพ ของพัดลม
 • สามารถเลือกพัดลมได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถเลือกวิธีการควบคุมปริมาณลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ได้รับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานพัดลม และคำนวณผลประหยัดพลังงานได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. ความรู้พื้นฐานพัดลม + Workshop คำนวณกำลังพัดลม

2. รู้จักกับ Fan Performance Curve

3. Workshop หาค่าความดัน-ปริมาณลม-กำลัง-ประสิทธิภาพ ด้วย Fan Performance Curve

4. การเลือกพัดลมให้เหมาะสม

5. Workshop การควบคุมปริมาณลมแต่ละวิธีกับค่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป

6. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานพัดลม

7. ตัวอย่างการติดตั้งท่อลมที่ดี / ไม่ดี

การอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

( 3 ชั่วโมง )

1. ความเป็นมา

เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่สร้างแรงดันในการขับเคลื่อนของไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แม้ว่าพลังงานของเครื่องสูบน้ำต่อตัวอาจไม่สูงมากนัก แต่เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์มักถูกนำไปใช้งานเกือบทุกระบบวิศวกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายความร้อน ระบบน้ำประปา และระบบไอน้ำ เป็นต้น ดังนั้นวิศวกร/ช่างเทคนิค ก็ไม่ควรละเลยการอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน Pump Performance Curve  สาเหตุการเกิด Cavitation ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียหาย จนไปถึงเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความดันลม-อัตราการไหล-กำลัง-ประสิทธิภาพ ของเครื่องสูบน้ำ
 • เข้าใจภาวการณ์ทำงานของเครื่องสูบน้ำในระบบท่อน้ำแบบเปิด/แบบปิด
 • คำนวณค่า NPSH กับ การเกิด Cavitation ได้ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียหายรุนแรง
 • ได้รับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ และคำนวณผลประหยัดพลังงานได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. ความรู้พื้นฐานเครื่องสูบน้ำ + Workshop คำนวณกำลังเครื่องสูบน้ำ

2. รู้จักกับ Pump Performance Curve

3. Workshop หาค่าความดัน-ปริมาณน้ำ-กำลัง-ประสิทธิภาพ ด้วย Pump Performance Curve

4. Workshop คำนวณ Head Pump ในระบบท่อน้ำแบบเปิด / แบบปิด

5. Workshop คำนวณค่า NPSH กับการเกิด Cavitation อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียหายรุนแรง

6. เครื่องสูบน้ำแต่ละชนิด

7. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

8. การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

การอนุรักษ์พลังงาน Cooling Tower

( 3 ชั่วโมง )

1. ความเป็นมา

ระบบปรับอากาศหรือระบบการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ย่อมมีการสร้างความร้อนขึ้นมา ซึ่งการนำความร้อนไประบายออกสู่ภายนอกต้องใช้อุปกรณ์ “Cooling Tower” โดยตัว Cooling Tower เอง อาจจะไม่ได้ใช้พลังงานมากนัก แต่การให้ Cooling Tower มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่ออกมาจาก Cooling Tower ต่ำลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ต้นทาง หากเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ในระบบปรับอากาศได้รับอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่ต่ำลง จะส่งผลให้เครื่องทำน้ำเย็นใช้พลังงานลดลง  เช่นเดียวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อได้รับอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่ต่ำลง ทำให้ผลิตสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐาน ในหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานการแลกเปลี่ยนความร้อนภายใน Cooling Tower,  ชนิดของ Cooling Tower, Cooling Tower Performance Curve และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน Cooling Tower ด้วยการสอนรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • รู้จัก Cooling Tower แต่ละแบบ
 • สามารถประยุกต์ใช้ Cooling Tower Performance Curve กับการทำนายสภาวะต่างๆ
 • สามารถนำเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. รู้จักกับ Cooling Tower

2. ชนิดของ Cooling Tower

3. จักกับ Cooling Tower Performance Curve

4. Workshop คำนวณ Efficiency & Approach Temperature

5. Workshop ทำนายสภาวะ Cooling Tower เมื่อมีปัจจัยที่เปลี่ยนไป

6. Workshop เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน Cooling Tower ผ่าน Case Study

Case 1 : ควรทำความสะอาด Cooling Tower หรือยัง ?

Case 2 : ที่สภาวะ Full Load ควรเปิด CDP & CT กี่ตัว ถึงเหมาะสม ?

Case 3 : ที่สภาวะ Part Load ควรเปิด CDP & CT กี่ตัว ถึงเหมาะสม ?

Case 4 : อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่ต่ำลงกับการใช้พลังงานของ Chiller

Case 5 : การใช้ Cooling Tower ทำความเย็นโดยตรง

การตรวจวัดประสิทธิภาพ

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและ VRF

(ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ)

(6 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ที่มีจำนวนมากและมีการใช้พลังงานสูง ดังนั้นทีมงานพลังงานในองค์กรของท่าน จึงควรเรียนรู้วิธีการตรวจวัดที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ทราบว่าเครื่องปรับอากาศดังกล่าวมีประสิทธิภาพเท่าไร เพื่อนำไปสู่การค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลักษณะการสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์บนกระดาษก่อน จากนั้นจึงลงมือทำการตรวจวัดจริงโดยมีวิทยากรและทีมงานเป็นผู้ควบคุม ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกตรวจวัด ทาง Zero Energy เป็นผู้จัดเตรียมให้ หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เรียนจะมีความพร้อมในการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • รู้จักเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
 • สามารถตรวจวัดและคำนวณประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบ Split-type และ VRF

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

2. พื้นฐาน Psychrometric Chart

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

4. วิธีตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบ Split-type และ VRF

5. Workshop วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด

6. Workshop ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ (ปฏิบัติจริง)

7. สรุปผลการตรวจวัด

** ทางองค์กรต้องมีเครื่องปรับอากาศที่อนุญาตให้ทำการตรวจวัด **

การตรวจวัดประสิทธิภาพ และ ปริมาณลม Cooling Tower

ตามมาตรฐาน CTI  (ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ)

(12 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

Cooling Tower อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้แก่ Heat Exchanger และ Chiller ฯลฯ ซึ่งหาก Cooling Tower มีประสิทธิภาพต่ำลงหรือมีปริมาณลมลดลง จะส่งผลให้ความสามารถในการระบายความร้อนได้ลดลง อันเป็นเหตุให้ผลผลิตจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเสียหาย หรือเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) มีการใช้พลังงานมากขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจวัดประสิทธิภาพและปริมาณลมของ Cooling Tower อยู่เสมอ ลักษณะการสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์บนกระดาษก่อน จากนั้นจึงลงมือทำการตรวจวัดจริงโดยมีวิทยากรและทีมงานเป็นผู้ควบคุม ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกตรวจวัด ทาง Zero Energy เป็นผู้จัดเตรียม หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เรียนจะมีความพร้อมในการตรวจวัดประสิทธิภาพและปริมาณลมของ Cooling Tower ได้ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของ Cooling Tower
 • ได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดประสิทธิภาพและปริมาณลมของ Cooling Tower
 • สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพและปริมาณลม Cooling Tower ได้ด้วยตัวเอง ตามมาตรฐาน CTI

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการทำงานของ Cooling Tower

2. รู้จักกับ Cooling Tower Performance

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

4. วิธีตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower ตามมาตรฐาน CTI

5. Workshop คำนวณประสิทธิภาพตามมาตรฐาน CTI จากตัวอย่างการตรวจวัด

6. วิธีตรวจวัดปริมาณลม Cooling Tower ตามมาตรฐาน CTI

7. Workshop คำนวณปริมาณลมตามมาตรฐาน CTI จากตัวอย่างการตรวจวัด

8. Workshop ตรวจวัดประสิทธิภาพและปริมาณลม Cooling Tower (ปฏิบัติจริง)

9. สรุปผลการตรวจวัด

** ทางองค์กรต้องมี Cooling Tower ที่อนุญาตให้ทำการตรวจวัด **

การตรวจวัดประสิทธิภาพ CHILLER

(ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ)

(6 ชั่วโมง)

1. ความเป็นมา

เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเครื่องทำน้ำเย็นมีการใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นหากผู้ดูแลไม่ทราบว่าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานอยู่มีประสิทธิภาพเท่าไร ดี/ไม่ดีเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน ก็จะไม่สามารถค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงานต่อไปได้ ลักษณะการสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นรูปแบบบรรยาย ไปพร้อมกับฝึกทำ Workshop บนสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์บนกระดาษก่อน จากนั้นจึงลงมือทำการตรวจวัดจริงโดยมีวิทยากรและทีมงานเป็นผู้ควบคุม ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกตรวจวัด ทาง Zero Energy เป็นผู้จัดเตรียมให้ หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เรียนจะมีความพร้อมในการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นได้ด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น
 • รู้จักเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น
 • สามารถตรวจวัดและคำนวณประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกร / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

2. ชนิดของ Chiller

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

4. Workshop คำนวณประสิทธิภาพ Air Cooled Chiller จากตัวอย่างการตรวจวัด

5. Workshop คำนวณประสิทธิภาพ Water Cooled Chiller จากตัวอย่างการตรวจวัด

6. Workshop ตรวจวัดประสิทธิภาพ Chiller (ปฏิบัติจริง)

7. สรุปผลการตรวจวัด

** ทางองค์กรต้องมี Chiller ที่อนุญาตให้ทำการตรวจวัด **

บทความที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

การตรวจวัดปริมาณลมและประสิทธิภาพ Cooling Tower

การใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (อาคารประหยัดพลังงาน)

การปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารเขียว

การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

การอนุรักษ์พลังงานพัดลม

การอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำ

เมื่อไรควรล้าง Cooling Tower

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ

การใช้ประโยชน์จากพลังงานอาทิตย์