อบรมอนุรักษ์พลังงาน

ZERO ENERGY มีบริการอบรมอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของท่าน การอบรมของเราจะเน้นให้ฝึกทำ Work Shop ด้วยคู่มือสี !!! เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจของถ่องแท้ สามารถนำไปใช้งานได้

 

ท่านสามารถดูหัวข้ออบรมและรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ด้านล่าง Website นี้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง Admin@zeroenergy.co.th

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยระบบปรับอากาศ เป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอาคาร ดังนั้นการจะอนุรักษ์พลังงานในส่วนนี้ได้ ต้องมีความเข้าใจถึงระบบที่ดีก่อน  ZERO ENERGY มีวิทยากรที่ผ่านงานออกแบบจริงมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรของท่านได้ดี โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศได้
 • สามารถคำนวณประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ ไม่จำกัดจำนวนคน

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-10.30 น.

1. สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร

2. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

10.30-10.45 น. BREAK
10.45-12.00 น.

3. แหล่งความร้อนของระบบปรับอากาศ และการป้องกันความร้อน

4. วิธีอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-14.30 น.

4. วิธีอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (ต่อ)

5. การใช้งาน การรักษา และปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

14.30-14.45 น. BREAK
14.45-16.00 น. 6. การเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสม

การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

(ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ)

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากในอาคาร ดังนั้นการจะประเมินประสิทธิภาพพลังงานในระบบนี้ได้ ต้องสามารถตรวจวัดให้ได้เสียก่อน  ZERO ENERGY มีวิทยากรที่ผ่านงานตรวจวัดจริงมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรของท่านได้ดี

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • ได้รู้จักเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
 • สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ จำนวนไม่เกิน 30 คน/รอบ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-10.30 น.

1. สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร

2. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

3. พื้นฐาน Psychrometric Chart

10.30-10.45 น. BREAK
10.45-12.00 น.

4. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

5. วิธีตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-14.30 น.

6. Workshop วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด

7. Workshop ให้ผู้เข้าอบรมทดลองการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

14.30-14.45 น. BREAK
14.45-16.00 น. 8. สรุปการอบรม

 

การตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower

ตามมาตรฐาน CTI  (ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ)

1. ความเป็นมา

Cooling Tower อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้แก่ Heat Exchanger และ Chiller ฯลฯ ซึ่งหาก Cooling Tower มีประสิทธิภาพต่ำลงอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน จะส่งผลให้ค่าการใช้พลังงานสูงขึ้น และยังส่งผลให้ความสามารถในการระบายความร้อนได้ลดลง อันเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือ Chiller มีการใช้พลังงานมากขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจวัดประสิทธิภาพของ Cooling Tower อยู่เสมอ  ZERO ENERGY มีวิทยากรที่ผ่านงานจริงมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของท่านได้ดี

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของ Cooling Tower
 • ได้รู้จักเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
 • สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower ได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ จำนวนไม่เกิน 15 คน/รอบ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-12.00 น.

1. หลักการทำงานของ Cooling Tower

2. พื้นฐาน Psychrometric Chart

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

4. วิธีตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower

5. Workshop คำนวณประสิทธิภาพ จากตัวอย่างการตรวจวัด

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น.

6. Workshop ให้ผู้เข้าอบรมทดลองการตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower

7. สรุปผลการตรวจวัด

**ทางองค์กรของท่านต้องมี Cooling Tower ที่อนุญาตให้ทำการตรวจวัด**

การตรวจวัดปริมาณลม Cooling Tower

ตามมาตรฐาน CTI  (ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ)

1. ความเป็นมา

Cooling Tower อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้แก่ Heat Exchanger และ Chiller ฯลฯ ซึ่งหาก Cooling Tower มีปริมาณลมอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน จะส่งผลให้ค่าการใช้พลังงานสูงขึ้น และยังส่งผลให้ความสามารถในการระบายความร้อนได้ลดลง อันเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือ Chiller มีการใช้พลังงานมากขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจวัดปริมาณลมของ Cooling Tower อยู่เสมอ ZERO ENERGY มีวิทยากรที่ผ่านงานจริงมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของท่านได้ดี

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของ Cooling Tower
 • ได้รู้จักเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
 • สามารถตรวจวัดปริมาณลมของ Cooling Tower ได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ จำนวนไม่เกิน 15 คน/รอบ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-12.00 น.

1. หลักการทำงานของ Cooling Tower

2. พื้นฐาน Psychrometric Chart

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

4. วิธีตรวจวัดปริมาณลม Cooling Tower

5. Workshop คำนวณปริมาณลม Cooling Tower จากตัวอย่างการตรวจวัด

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น.

6. Workshop ให้ผู้เข้าอบรมทดลองการตรวจวัดปริมาณลมของ Cooling Tower

7. สรุปผลการตรวจวัด

**ทางองค์กรของท่านต้องมี Cooling Tower ที่อนุญาตให้ทำการตรวจวัด**

การใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

1. บทนำ

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการใช้พลังงานสูงขึ้นมาก ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงออกกฎกระทรวง “กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552” เพื่อกำหนดให้อาคารที่จะออกแบบก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

ZERO ENERGY มีการเปิดคอสอบรมการวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในอาคาร ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ในชื่อหลักสูตร “การใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อาคารที่กำลังจะก่อสร้างใหม่หรืออาคารที่มีอยู่เดิม มีการใช้พลังงานมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับอาคารอ้างอิง การฝึกสอนจะมุ่งเน้นฝึกทำโจทย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม BEC (Building Energy Code) โดยเริ่มฝึกทำจากโจทย์ง่ายๆ จนไปสู่แบบอาคารจริง สอนโดยทีมวิทยากรที่สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ใบผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

2. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ต้องการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง
 2. ผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้โปรแกรม BEC เพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร
 3. ผู้ที่ต้องการติวก่อนเข้ารับการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโปรแกรม BEC (สถิติการติวกับเราแล้วสอบผ่าน 80%)

 

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไปและผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ ไม่สามารถใช้ยื่นขอเข้ารับการทดสอบผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง
 • สามารถใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานจากแบบอาคารจริง
 • เพิ่มความมั่นใจในการเข้าทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโปรแกรม BEC (สถิติการติวกับเราแล้วสอบผ่าน 80%)

 

4. รายละเอียดหลักสูตร (3 วัน , 18 ชั่วโมง)

วันที่ 1

เวลา เนื้อหาการอบรม
8.30-10.30 น.

กฎหมายพลังงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

วิธีการคำนวณการใช้พลังงานในอาคาร

10.30-10.45 น. BREAK
10.45-12.00 น. วิธีการคำนวณการใช้พลังงานในอาคาร
12.00-13.00 น. BREAK
13.00-14.45 น. วิธีการคำนวณการใช้พลังงานในอาคาร
14.45-15.00 น. BREAK
15.00-16.30 น. รู้จักกับโปรแกรม BEC

 

วันที่ 2

เวลา เนื้อหาการอบรม
8.30-10.30 น. Workshop 1 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC
10.30-10.45 น. BREAK
10.45-12.00 น. Workshop 2 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC
12.00-13.00 น. BREAK
13.00-14.45 น.

รู้จักกับ Shading Coefficient

Workshop 1 หาค่า Sc ของ Shading

14.45-15.00 น. BREAK
15.00-16.30 น.

Workshop 2 หา Sc ของ shading

อธิบาย Workshop วิเคราะห์การใช้พลังงานจากแบบอาคารจริง

 

วันที่ 3

เวลา เนื้อหาการอบรม
8.30-10.30 น. Workshop วิเคราะห์การใช้พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC
10.30-10.45 น. BREAK
10.45-12.00 น. Workshop วิเคราะห์การใช้พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC
12.00-13.00 น. BREAK
13.00-14.45 น. Workshop วิเคราะห์การใช้พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC
14.45-15.00 น. BREAK
15.00-16.30 น. Workshop วิเคราะห์การใช้พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC

การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

(แบบฟอร์มใหม่)

1. บทนำ

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานพร้อมจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน  ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะให้ความรู้ในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน(แบบฟอร์มใหม่) และการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมทำ Workshop เพื่อฝึกการจัดทำเล่มรายงานการจัดการพลังงานด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
 • สามารถประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานได้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน(แบบฟอร์มใหม่) ได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
 • คณะผู้ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
 • ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-10.30 น.

1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

2. แนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฎกระทรวง

10.30-10.45 น. BREAK
10.45-12.00 น. 3. Workshop การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
12.00-13.00 น. BREAK
13.00-14.30 น. 4. Workshop การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (ต่อ)
14.30-14.45 น. BREAK
14.45-16.00 น. 5. สรุป Workshop

เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น

1. บทนำ

การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในองค์กร จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เห็นคุณค่าของพลังงาน และพร้อมใจให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะให้ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมทำ Workshop เพื่อฝึกคำนวณผลการประหยัดพลังงานจากการทำมาตรการต่างๆ

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงาน
 • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • สามารถคำนวณผลประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-10.30 น.

1. วิวัฒนาการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

2. ความรู้พื้นฐานกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

3. พื้นฐานการคำนวณการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า

10.30-10.45 น. BREAK
10.45-12.00 น.

4. ความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

5. จิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-14.30 น. 6. Workshop คำนวณการประหยัดพลังงาน
14.30-14.45 น. BREAK
14.45-16.00 น. 7. สรุป Workshop