fbpx

อบรมอนุรักษ์พลังงาน

ZERO ENERGY มีบริการอบรมอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของท่าน  การอบรมของเราจะเน้นให้ฝึกทำ Work Shop ด้วยคู่มือสี !!!          ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง 

 

ท่านสามารถดูหัวข้ออบรมและรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ด้านล่าง Website นี้  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง Contact@zeroenergy.co.th, Tel. 080-074-9802 

Public Training (รับจำนวนจำกัด) :

การใช้โปรแกรม BEC (Building Energy Code) วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

วันที่ 23, 24, 30 พ.ย. 62  ณ อาคารสาธรนครทาวเวอร์ (ติดสถานี BTS ช่องนนทรี)

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน

1. บทนำ

การอนุรักษ์พลังงานในหลายๆโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร บางครั้งปัญหาก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของงานวิศวกรรม แต่เกิดจากผู้ใช้อาคารที่ใช้พลังงานอย่างไม่รู้ค่า ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะสอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของพลังงาน ค่าใช้จ่ายพลังงานที่ต้องสูญเสีย หลังจากที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพร้อมใจให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืน

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจการสูญเสียพลังงานจากการใช้อย่างไม่รู้ค่า
 • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • สามารถคำนวณการสูญเสียพลังงานเบื้องต้นได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร (3, 6 ชั่วโมง)

 • 3 ชั่วโมง

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2. สถานการณ์การใช้พลังงานของโลก

3. สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย

4. แผนพลังงานของประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือกับการขาดแคลนพลังงาน

5. ความรู้พื้นฐานการคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า

6. อนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องง่ายๆ ใครๆก็ทำได้

 

 • 6 ชั่วโมง
เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-12.00 น.

1. ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2. สถานการณ์การใช้พลังงานของโลก

3. สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย

4. แผนพลังงานของประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือกับการขาดแคลนพลังงาน

5. ความรู้พื้นฐานกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

6. ความรู้พื้นฐานการคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า 

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น.

7. จิตสำนึกทางด้านอนุรักษ์พลังงาน

8. อนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องง่ายๆ ใครๆก็ทำได้

9. ตัวอย่างพลังงานที่สูญเสีย จากการใช้อย่างไม่รู้ค่า

กฎหมายพลังงาน

และการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

(แบบฟอร์มใหม่)

1. บทนำ

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานพร้อมจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน  ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะให้ความรู้ในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน(แบบฟอร์มใหม่) และการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมทำ Workshop เพื่อฝึกการจัดทำเล่มรายงานการจัดการพลังงานด้วยตัวเอง

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
 • สามารถประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานได้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน(แบบฟอร์มใหม่) ได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

2. แนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฎกระทรวง

12.00-13.00 น.

BREAK

13.00-16.00 น.

3. Workshop การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

กิจกรรมสำหรับทีมงาน

ขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

1. บทนำ

หลักสูตรนี้ได้มีการพัฒนาโดยนำหลักทฤษฎีที่หลากหลายรวมถึงหลักปฏิบัติ มาร่วมกันจนเป็นหลักสูตรที่มีความเข้าใจง่ายและใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนในการเรียนการสอน สอดแทรกกิจกรรมกลุ่มย่อยให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนำไปปฏิบัติได้จริงภายในองค์กรและในชีวิตประจำวัน

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการให้มีมาตรฐานการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • พนักงานสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวันได้
 • องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานจากความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. Pre-Test พื้นฐานความรู้ในด้านมาตรฐานการจัดการพลังงาน

2. กฎหมายการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

3. พื้นฐานการคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า

4. ความสำคัญของพลังงานและความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น.

5. แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

6. กิจกรรมกลุ่มขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน

7. Post-Test พื้นฐานความรู้ในด้านมาตรฐานการจัดการพลังงาน

หลักการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน

ภายในองค์กร (Internal Audit)

1. บทนำ

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการจัดการพลังงานภายในองค์กร กำหนดให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 8 ขั้นตอน  โดยในขั้นตอนที่ 7 กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบว่าองค์กรของตนเองมีการดำเนินการจัดการพลังงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการตรวจประเมินและเกณฑ์พิจารณา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 8 ขั้นตอน
 • สามารถตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กรได้
 • เป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าอบรมทดสอบการเป็นผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 8 ขั้นตอน

2. หลักการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น.

3. Workshop ตรวจสอบเล่มรายงานการจัดการพลังงาน

4. สรุปผลการตรวจสอบ

การประยุกต์ใช้

ระบบการจัดการพลังงานในองค์กร

และตัวอย่างมาตรการที่ประสบความสำเร็จ

1. บทนำ

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีตัวอย่างมาตรการที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของตัวเอง ดังนั้นกลุ่มผู้เข้าอบรมจึงมุ่งเน้นพนักงานในทุกระดับชั้น ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานกฎหมายพลังงาน
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินการสูญเสียพลังงานได้มากยิ่งขึ้น
 • สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในที่ทำงานได้มากยิ่งขึ้น
 • องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานจากความรู้ในการอบรม

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. ความรู้กฎหมายการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

2. แนวทางการจัดทำการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

3. แนวทางการลดค่าพลังงานไฟฟ้า

4. ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น.

5. ตัวอย่างมาตรการประหยัดพลังงาน

6. แนวทางประยุกต์การจัดการพลังงานให้ยั่งยืน

เทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น

1. บทนำ

การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในองค์กร จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เห็นคุณค่าของพลังงาน และพร้อมใจให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะให้ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเทคนิคการประหยัดพลังงานเบื้องต้น จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมทำ Workshop เพื่อฝึกคำนวณผลการประหยัดพลังงานจากการทำมาตรการต่างๆ

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงาน
 • ความรู้พื้นฐานการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
 • คำนวณมาตรการประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าจากอัตราต่างๆได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. วิวัฒนาการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

2. ความรู้พื้นฐานกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

3. พื้นฐานการคำนวณการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า

4. ความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.30 น.

5. Workshop คำนวณมาตรการประหยัดพลังงาน

6. Workshop คำนวณค่าไฟฟ้าจากอัตราต่างๆ

การอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า

1. บทนำ

เนื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในโรงงาน อาคาร ที่พักอาศัย ต่างก็ต้องมีมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนแทบทุกชนิด มันจึงถูกนำมาใช้งานที่หลากหลาย เช่น พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ถึงแม้การใช้พลังงานในมอเตอร์ต่อตัวอาจไม่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบวิศวกรรมอื่นๆ  แต่ด้วยจำนวนที่มากก็ก่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มหาศาลได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
 • สามารถคำนวณผลประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า จากการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานได้
 • พนักงานสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กรได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

2. หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า

3. ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า

4. การอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น. 5. มาตรการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า + Workshop

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยระบบปรับอากาศ เป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอาคาร ดังนั้นการจะอนุรักษ์พลังงานในส่วนนี้ได้ ต้องมีความเข้าใจถึงระบบที่ดีก่อน  ZERO ENERGY มีวิทยากรที่ผ่านงานออกแบบจริงมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรของท่านได้ดี

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศได้
 • สามารถคำนวณประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร

2. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

3. แหล่งความร้อนของระบบปรับอากาศ และการป้องกันความร้อน + Workshop

4. วิธีอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ + Workshop

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.30 น.

5. วิธีอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ + Workshop

6. การใช้งาน การรักษา และปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

7. การเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสม + Workshop

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยระบบอัดอากาศ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำที่สุดในบรรดาระบบวิศวกรรม พลังงานที่ใส่เข้าไปในเครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่จะสูญเสียไปกับความร้อนและการรั่ว ดังนั้นการจะอนุรักษ์พลังงานในระบบนี้ ต้องมีความเข้าใจถึงระบบที่ดีก่อน  ZERO ENERGY มีวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรของท่านได้ดี

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบอัดอากาศ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบอัดอากาศได้
 • สามารถผสมผสานการเดินเครื่องอัดอากาศแบบ FSC และ VSD ให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. ความรู้พื้นฐานระบบอัดอากาศ

2. อุปกรณ์ประกอบระบบ

3. การควบคุม Air Compressor

4. การออกแบบระบบเบื้องต้น + Workshop

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.30 น.

5. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน + เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน +Workshop

6. การใช้เครื่องอัดอากาศ FSC และ VSD ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การคำนวณความร้อน

และวิธีป้องกันความร้อนเข้าอาคาร

ตามประกาศกระทรวง

1. บทนำ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้พลังงานภายในอาคารมาจากระบบปรับอากาศเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งเป้าหมายในการปรับอากาศก็เพื่อสร้างความสบายให้แก่ผู้ใช้อาคาร ทั้งการปรับอุณหภูมิ และ ความชื้น  ดังนั้นหากผู้ดูแลอาคารสามารถลดภาระความร้อนเข้าอาคารได้ ก็จะทำให้สามารถประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศได้เช่นกัน

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจมาตรฐานหลักเกณฑ์อาคารอนุรักษ์พลังงาน
 • สามารถคำนวณความร้อน/วิธีป้องกันความร้อน เข้าอาคารได้
 • สามารถคำนวณ OTTV และ RTTV ได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-12.00 น.

1. กฎหมายพลังงานที่เกี่ยวข้อง

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์อาคารอนุรักษ์พลังงาน

3. วิธีการคำนวณความร้อน/วิธีป้องกันความร้อน + Workshop

12.00-13.00 น.

BREAK

13.00-16.30 น.

4. วิธีการคำนวณความร้อน/วิธีป้องกันความร้อน + Workshop

5. การคำนวณค่า OTTV และ RTTV

การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

(ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ) + แถมเครื่องมือวัด

1. ความเป็นมา

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูง ดังนั้นทีมช่างเทคนิค/วิศวกรในองค์กรของท่าน จึงควรเรียนรู้วิธีการตรวจวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อนำไปสู่การค้นหามาตรการประหยัดพลังงาน เนื่องด้วยระบบปรับอากาศ เป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอาคาร ดังนั้นการจะอนุรักษ์พลังงานในส่วนนี้ได้ ต้องมีความเข้าใจถึงระบบที่ดีก่อน ZERO ENERGY มีวิทยากรที่ผ่านงานตรวจวัดจริงมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรของท่านได้ดี

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • สามารถตรวจวัดและคำนวณประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเอง
 • ได้รับเครื่องมือตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศกลับไปใช้ในองค์กร

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค จำนวนไม่เกิน 15 คน/รอบ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00-10.30 น.

1. ความรู้เบื้องต้นของระบบปรับอากาศ

2. พื้นฐาน Psychrometric Chart

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

4. วิธีตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

5. Workshop วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.30 น.

6. Workshop ให้ผู้เข้าอบรมตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

7. สรุปผลการตรวจวัด

*ทางองค์กรของท่านต้องมีเครื่องปรับอากาศที่อนุญาตให้ทำการตรวจวัด

การตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower

ตามมาตรฐาน CTI  (ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ)

1. ความเป็นมา

Cooling Tower อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้แก่ Heat Exchanger และ Chiller ฯลฯ ซึ่งหาก Cooling Tower มีประสิทธิภาพต่ำลงอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน จะส่งผลให้ค่าการใช้พลังงานสูงขึ้น และยังส่งผลให้ความสามารถในการระบายความร้อนได้ลดลง อันเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือ Chiller มีการใช้พลังงานมากขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจวัดประสิทธิภาพของ Cooling Tower อยู่เสมอ  ZERO ENERGY มีวิทยากรที่ผ่านงานจริงมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของท่านได้ดี

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของ Cooling Tower
 • ได้รู้จักเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
 • สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower ได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค จำนวนไม่เกิน 15 คน/รอบ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-12.00 น.

1. หลักการทำงานของ Cooling Tower

2. พื้นฐาน Psychrometric Chart

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

4. วิธีตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower

5. Workshop คำนวณประสิทธิภาพ จากตัวอย่างการตรวจวัด

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น.

6. Workshop ให้ผู้เข้าอบรมทดลองการตรวจวัดประสิทธิภาพ Cooling Tower

7. สรุปผลการตรวจวัด

**ทางองค์กรของท่านต้องมี Cooling Tower ที่อนุญาตให้ทำการตรวจวัด**

การตรวจวัดปริมาณลม Cooling Tower

ตามมาตรฐาน CTI  (ทฤษฎี + ฝึกปฏิบัติ)

1. ความเป็นมา

Cooling Tower อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้แก่ Heat Exchanger และ Chiller ฯลฯ ซึ่งหาก Cooling Tower มีปริมาณลมต่ำลงอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน จะส่งผลให้ค่าการใช้พลังงานสูงขึ้น และยังส่งผลให้ความสามารถในการระบายความร้อนได้ลดลง อันเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือ Chiller มีการใช้พลังงานมากขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจวัดปริมาณลมของ Cooling Tower อยู่เสมอ ZERO ENERGY มีวิทยากรที่ผ่านงานจริงมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของท่านได้ดี

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้พื้นฐานการทำงานของ Cooling Tower
 • ได้รู้จักเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
 • สามารถตรวจวัดปริมาณลมของ Cooling Tower ได้ด้วยตัวเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค จำนวนไม่เกิน 15 คน/รอบ

4. รายละเอียดหลักสูตร

เวลา เนื้อหาการอบรม
9.00-12.00 น.

1. หลักการทำงานของ Cooling Tower

2. พื้นฐาน Psychrometric Chart

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

4. วิธีตรวจวัดปริมาณลม Cooling Tower

5. Workshop คำนวณปริมาณลม Cooling Tower จากตัวอย่างการตรวจวัด

12.00-13.00 น. BREAK
13.00-16.00 น.

6. Workshop ให้ผู้เข้าอบรมทดลองการตรวจวัดปริมาณลมของ Cooling Tower

7. สรุปผลการตรวจวัด

**ทางองค์กรของท่านต้องมี Cooling Tower ที่อนุญาตให้ทำการตรวจวัด**

การใช้โปรแกรม BEC

(Building Energy Code)

วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร

1. บทนำ

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการใช้พลังงานสูงขึ้นมาก ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงออกกฎกระทรวง “กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552” เพื่อกำหนดให้อาคารที่จะออกแบบก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

ZERO ENERGY มีการเปิดคอสอบรมการวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในอาคาร ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ในชื่อหลักสูตร “การใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร (ฉบับเตรียมสอบ)” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อาคารที่กำลังจะก่อสร้างใหม่หรืออาคารที่มีอยู่เดิม มีการใช้พลังงานมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับอาคารอ้างอิง การฝึกสอนจะมุ่งเน้นฝึกทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ด้วยเอกสารคู่มือสี โดยเริ่มฝึกทำจาก Workshop ง่ายๆ จนไปสู่แบบอาคารจริง สอนโดยทีมวิทยากรที่สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในครั้งเดียว

ใบผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

 

2. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ต้องการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง
 2. ผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร จากกรอบอาคาร-ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง-ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงวิเคราะห์การใช้ Shading เพื่อลดความร้อนเข้าสู่หน้าต่าง (สถิติการอบรมกับเราแล้วทำเป็น 100% จากผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน)
 3. ผู้ที่ต้องการติวก่อนเข้ารับการทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโปรแกรม BEC (สถิติการอบรมกับเราแล้วสอบผ่าน 80%)

 

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไปและผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ ไม่สามารถใช้ยื่นขอเข้ารับการทดสอบผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.

 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง
 2. สามารถใช้โปรแกรม BEC วิเคราะห์การใช้พลังงานจากแบบอาคารจริง
 3. เพิ่มความมั่นใจในการเข้าทดสอบหลักสูตร “ผู้ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

4. รูปแบบการอบรม

การฝึกสอนจะมุ่งเน้นฝึกทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยเอกสารคู่มือสี โดยเริ่มฝึกทำจาก Workshop ง่ายๆ จนไปสู่แบบอาคารจริง

[ผู้เรียนต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย]

 

5. รายละเอียดหลักสูตร (3 วัน , 18 ชั่วโมง)

วันที่ 1

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00 – 12.00 น.

กฎหมายพลังงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

วิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

12.00 – 13.00 น.

BREAK

13.00 – 16.30 น.

วิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รู้จักกับโปรแกรม BEC

 

วันที่ 2

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00 – 12.00 น.

Workshop 1 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC

Workshop 2 วิเคราะห์พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC

12.00 – 13.00 น.

BREAK

13.00 – 16.30 น.

รู้จักกับ Shading Coefficient

Workshop 1 หาค่า Sc ของ Shading

Workshop 2 หา Sc ของ shading

อธิบาย Workshop วิเคราะห์พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC


วันที่ 3

เวลา

เนื้อหาการอบรม

9.00 – 12.00 น.

Workshop วิเคราะห์พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC

12.00 – 13.00 น.

BREAK

13.00 – 16.30 น.

Workshop วิเคราะห์พลังงานแบบอาคารจริง ด้วยโปรแกรม BEC